مونجونگ ( ۲۹ دسامبر ۱۰۱۹ - ۲ سپتامبر ۱۰۸۳)، يازدهمين پادشاه سلسله گوریو بود که از ۱۰۴۶ تا ۱۰۸۳ بر کره حکومت کرد.

مونجونگ گوریو
هانگول
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهMunjong
مک‌کیون–ریشاورMunjong
نام تولد
هانگول
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهHwi
مک‌کیون–ریشاورHwi
نام محترم
هانگول
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهChogyu
مک‌کیون–ریشاورCh'ogyu
پادشاهان کره
گوریو

۱- ته‌جو ۹۱۸ - ۹۴۳
۲- هیه جونگ ۹۴۳ - ۹۴۵
۳- جئونگ جونگ اول ۹۴۵ - ۹۴۹
۴- گوانگ جونگ ۹۴۹ - ۹۷۵
۵- گیونگ جونگ ۹۷۵ - ۹۸۱
۶- سئونگ جونگ ۹۸۱ - ۹۹۷
۷- موک جونگ ۹۹۷ - ۱۰۰۹
۸- هیون جونگ ۱۰۰۹ - ۱۰۳۱
۹- دوک جونگ ۱۰۳۱ - ۱۰۳۴
۱۰- جئونگ جونگ دوم ۱۰۳۴ - ۱۰۴۶
۱۱- مون جونگ ۱۰۴۶ - ۱۰۸۳
۱۲- سونجونگ ۱۰۸۳
۱۳- سئونجونگ ۱۰۸۳ - ۱۰۹۴
۱۴- هونجونگ ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵
۱۵- سوکجونگ ۱۰۹۵ - ۱۱۰۵
۱۶- یه جونگ ۱۱۰۵ - ۱۱۲۲
۱۷- اینجونگ ۱۱۲۲ - ۱۱۴۶
۱۸- ایجونگ ۱۱۴۶ - ۱۱۷۰
۱۹- میونگ جونگ ۱۱۷۰ - ۱۱۹۷
۲۰- سینجونگ ۱۱۹۷ - ۱۲۰۴
۲۱- هویجونگ ۱۲۰۴ - ۱۲۱۱
۲۲- گانگ جونگ ۱۲۱۱ - ۱۲۱۳
۲۳- گوجونگ ۱۲۱۳ - ۱۲۵۹
۲۴- ون جونگ ۱۲۵۹ - ۱۲۷۴
۲۵- چونگ نیول ۱۲۷۴ - ۱۳۰۸
۲۶- چونگ سون ۱۳۰۸ - ۱۳۱۳
۲۷- چونگ سوک ۱۳۱۳ - ۱۳۳۰
۲۸- چونگ هیه ۱۳۳۰ - ۱۳۳۲
۲۷- چونگ سوک ۱۳۳۲ - ۱۳۳۹
۲۸- چونگ هیه ۱۳۳۹ - ۱۳۴۴
۲۹- چونگ موک ۱۳۴۴ - ۱۳۴۸
۳۰- چونگ جونگ ۱۳۴۸ - ۱۳۵۱
۳۱- گُنگ‌مین ۱۳۵۱ - ۱۳۷۴
۳۲- یو ۱۳۷۴ - ۱۳۸۸
۳۳- چانگ ۱۳۸۸ - ۱۳۸۹
۳۴- گونگ یانگ ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲

پادشاه مونجونگ در سال ۱۰۱۹ متولد شد و از سال ۱۰۴۶ تا زمان مرگش در سال ۱۰۸۳ سلطنت کرد. در طول حکومت او، دولت مرکزی گوریو قدرت و اقتدار کامل بر اربابان محلی را به دست آورد. مونجونگ و پادشاهان بعدی گوریو بر اهمیت رهبری غیرنظامیان بر ارتش تاکید کردند. مونجونگ مرزهای شمالی کره را به سمت رودخانه یالو و تومن گسترش داد.

پسر چهارم مونجونگ، یویی چان (متولد ۱۰۵۵)، تبدیل به یک راهب بودایی شد که چی اونتای را به عنوان یک مکتب مستقل بودایی تاسیس کرد.

خانواده ویرایش

 • پدر: هیئون جونگ از گوریو (1 August 992 – 17 June 1031) (고려 현종)
  • پدر بزرگ: King Anjong of Goryeo (? – 7 July 996) (고려 안종)
  • مادر بزرگ: Queen Heonjeong of the Kaesong Wang clan (966 – 1 July 992) (헌정왕후 왕씨)
 • مادر: Queen Wonhye of the Ansan Kim clan (? – 30 June 1022) (원혜태후 김씨)
  • پدر بزرگ: Kim Eun-Bu (? – 1017) (김은부)
  • مادر بزرگ: Grand Lady Ansan of the Lee clan (안산군대부인 이씨)
  • همسران و فرزندان:
 1. Queen Inpyeong of the Ansan Kim clan (인평왕후 김씨)
 2. Queen Inye of the Incheon Lee clan (1031 – 1092) (인예왕후 이씨)
  1. King Sunjong of Goryeo (28 December 1047 – 5 December 1083) (고려 순종)
  2. King Seonjong of Goryeo (9 October 1049 – 17 June 1094) (고려 선종)
  3. King Sukjong of Goryeo (2 September 1054 – 10 November 1105) (고려 숙종)
  4. Uicheon (28 September 1055 – 5 October 1101) (의천)
  5. Wang Su, Prince Sangan (? – 6 March 1095) (왕수 상안공)
  6. Dosaeng (? - 1112) (도생승통)
  7. Wang Bi, Prince Geumgwan (? – 14 April 1092) (왕비 금관후)
  8. Wang Eum, Prince Byeonhan (? – 12 September 1086) (왕음 변한후)
  9. Wang Chim, Prince Nakrang (? – 20 April 1083) (왕침 낙랑후)
  10. Prince Chonghye (총혜수좌)
  11. Princess Jeokgyeong (? – 1113) (적경궁주)
  12. Princess Boryeong (? – 1113) (보령궁주)
 3. Royal Consort Ingyeong Hyeon-Bi of the Incheon Lee clan (인경현비 이씨)
  1. Prince Yangheon (? - 1099) (양헌왕)
  2. Prince Buyeo (? – 10 October 1112)(부여공)
  3. Prince Jinhan (? – 4 November 1099) (진한공)
 4. Royal Consort Injeol Hyeon-Bi of the Incheon Lee clan (? – 29 July 1082) (인절현비 이씨)
 5. Royal Consort Inmok Deok-Bi of the Gyeongju Kim clan (? – 16 June 1094) (인목덕비 김씨)

منابع ویرایش

 • اکرت، لی، لو، رابینسون و واگنر، کره ای قدیمی و جدید: تاریخ ، انتشارات دانشگاه هاروارد، 1990. شابک ‎۰−۹۶۲۷۷۱۳−۰−۹
مونجونگ گوریو
خاندان وانگ
متولد: ۲۹ دسامبر ۱۰۱۹   مرگ: ۲ سپتامبر ۱۰۸۳
دوران سلطنت
بعد از


جئونگ جونگ دوم
پادشاه گوریو۱۰۴۶ -۱۰۸۳
قبل ازسونجونگ