ادعاهای دیگران درباره میراث فرهنگی و معنوی ایران - زبان‌های دیگر