باز کردن منو اصلی

۱۲۶۹ (خورشیدی)

سال ۱۲۶۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

  • محمدتقی خان پسیان، از نظامیان اواخر دورهٔ قاجاریه و اولین ایرانی که دوره آموزش خلبانی دید.

درگذشتگانویرایش