۳۱۳ (سیصد و سیزده) یک عدد طبیعی است که پس از ۳۱۲ و پیش از ۳۱۴ قرار دارد.

→ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ←
اصلیسهصدسیزده
ترتیبیسیصد و سیزدهمین
تجزیهاول
اولtwin prime, palindromic prime
یونانی
ΤΙΓ´
رومی
CCCXIII
پایه ۲۱۰۰۱۱۱۰۰۱۲
پایه ۳۱۰۲۱۲۱۳
پایه ۴۱۰۳۲۱۴
پایه ۵۲۲۲۳۵
پایه ۶۱۲۴۱۶
پایه ۸۴۷۱۸
پایه ۱۲۲۲۱۱۲
پایه ۱۶۱۳۹۱۶
پایه ۲۰FD۲۰
پایه ۳۶۸P۳۶

در ریاضیات

اهمیت مذهبی

در فرهنگ عامه

جستارهای وابسته

منابع

  1. "Sloane's A007770: Happy numbers]". The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. OEIS Foundation. Retrieved 2016-06-02.
  2. Razwy, Sayed Ali Asgher. A Restatement of the History of Islam & Muslims. pp. 132–133.

پیوند به بیرون