الگو:قهوه‌خانه/خوب و برگزیده

گزینش

: امامتنبرد اسمولنسکآیه تبلیغهاینتس گودریاندلایل شکست آلمان در عملیات بارباروسااروین روملطرح عملیاتی بارباروسااو-۱۱۱ (کریگس‌مارینه)نبرد کی‌یف (۱۹۴۱)نبرد ویازما–بریانسکنبرد راسینیایاریش فون مانشتاینآترا-هاسیسزینبمی‌شد، می‌توانست، باید

: استبداد صغیرانقلاب مشروطهقیام و محاصره مشروطه‌خواهان تبریزفتح تهرانزیاریاننرگاو آسمانکرتیراصحاب کسانبرد مسکوخدای جنگ: خیانتابن ربن طبریحرم امام رضاژاپن در جنگ جهانی دومگتسبی بزرگمعوذتینمحاصره انطاکیه (۱۰۹۸)گیلگمشقابوس نامهبرادران کارامازوف

: حافظه جهانی در ایرانفهرست تیمچه‌های مورد ثبت ملی در ایراننخستین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایرانفهرست آثار ابوالحسن صبابرترین گلزنان جام جهانی فوتبال

: چهارده معصومدوازده اماممعوذتینفهرست امیران زیاری

بازبینی

: فیل (سوره)فاطمه معصومه

: محمدتیم برتون

: