خط فارسی

دبیره‌ی فارسیِ دری

زبان فارسی در طول تاریخ به خط‌های گوناگونی نوشته می‌شد و می‌شود و یک خط واحد و ثابت به نام «خط فارسی» وجود خارجی ندارد ولی به‌طور معمول از این عبارت برای اشاره به خط عربی استفاده می‌شود که در حال حاضر در ایران برای زبان فارسی مورد استفاده است.

خط‌های فعلی و معاصر تحتِ استفاده
خط‌های پیشین و منسوخ‌شده