خط فارسی

دبیره‌ی فارسیِ دری

زبان فارسی در طول تاریخ به خط‌های گوناگونی نوشته می‌شد و می‌شود که در نهایت به این شکل در آمده است.

خط‌های فعلی و معاصر تحتِ استفاده
خط‌های پیشین و منسوخ‌شده