م

بیست و هشتمین حرف الفبای فارسی

م حرف بیست‌وهشتم در الفبای فارسی (میم)، حرف بیست‌وچهارم در الفبای عربی (میم) و سیزدهمین حرف از حروف الفبای عبری (مِم מ) است.

الفبای ابجد
م
מ,ם
م
ܡܡ
م‍،م


نمایش آوانگاریm
موقعیت در الفبا۱۳
ارزش عددی۴۰
Μ M Мالفبای فارسی
الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
م م‍ ‍م‍ ‍م

کاربردهای اختصاریویرایش

الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حرف ميم در عربی
۾ ݥ ݦ