ج

ششمین حرف الفبای فارسی


ج یا گیمِل حرف ششم در حروف الفبای خط فارسی، سومین حرف از حروف الفباهای فنیقی (𐤂)، آرامی، سریانی (ܓ — گامال)، عبری (ג) و عربی (ج — جیم) است.

الفبای ابجد
ج
ג
ج
ܓ
ج‍، ج


نمایش آوانگاریɡ, ɣ, d͡ʒ, ʒ, ɟ
موقعیت در الفبا۳
ارزش عددی۳
Γ C G Гالفبای فارسی
ا ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة

این حرف از نظر واج‌شناسی یک صامت می‌باشد.

شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ج ج‍ ‍ج‍ ‍ج
الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حروف جيم، حاء و خاء در عربی
ځ ڃ ڄ څ چ ڇ ڿ ݘ