ن

بیست و نهمین حرف الفبای فارسی

ن حرف بیست‌ونهم در الفبای فارسی، حرف بیست‌وپنجم در الفبای عربی، چهاردهمین حرف از حروف الفبای عبری («נ») و «N» در الفبای انگلیسی است. نام این حرف «نون» است.

حرف نون
الفبای ابجد
ن
ن
נ,ן
ن
ܢܢ
ن‍،ن


نمایش آوانگاریn
موقعیت در الفبا۱۴
ارزش عددی۵۰
مشتقات الفبایی فنیقی
Ν N Нالفبای فارسی
الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ن ن‍ ‍ن‍ ‍ن
الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حرف نون در عربی
ڹ ں ڻ ڼ ڽ

منابع ویرایش