ن

بیست و نهمین حرف الفبای فارسی

ن حرف بیست‌ونهم در الفبای فارسی، حرف بیست‌وپنجم در الفبای عربی، چهاردهمین حرف از حروف الفبای عبری («נ») و «N» در الفبای انگلیسی است. نام این حرف «نون» است.

حرف نون
الفبای ابجد
ن
ن
נ,ן
ن
ܢܢ
ن‍،ن


نمایش آوانگاریn
موقعیت در الفبا۱۴
ارزش عددی۵۰
مشتقات الفبایی فنیقی
Ν N Нالفبای فارسی
الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ن ن‍ ‍ن‍ ‍ن

ن حرفی موثر در زبان فارسی است. اندکی، بر سر فعل و صفت که بیاید معنای آن را واژگون می‌کند. به بیان دیگر، منفی‌کننده است؛ مانند نادان از دانا و ننوشتم از نوشتم.گفتنی است که دیگر زبان های هند و اروپایی، این ویژگی را ندارند. به بیان دیگر و برای مثال، در انگلیسی، برای منفی کردن فعل از فعل کمکی و not استفاده می‌شود اما برای منفی کردن صفت، از پیشوندی مانند un یا in.دوم، مصدر تمام فعل‌های فارسی به حرف ن تمام می شود؛ مانند نوشتن و خواندن.سوم، بر خلاف دیگر حرف‌های الفبای فارسی، با حرف واحد در اول و آخر آن؛ یعنی نون خوانده می‌شود؛ برخلاف دال، سین، گاف و ....نان که برای ایرانیان لازمه ادامه زیست فیزیکی انسان است با حرف ن شروع می‌شود و به حرف ن پایان می‌یابد.چهارم، برخی از واژه‌های مهم در فارسی به حرف ن تمام می‌شوند؛ مانند من، تن، زن و جان.

الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حرف نون در عربی
ڹ ں ڻ ڼ ڽ

منابع ویرایش