۱۰۱ (شماره)

→ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ←
اصلی۱۰۱
سد و یک
ترتیبیسد و یکم
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۰۱
یونانی
ΡΑ´
رومی
CI
پایه ۲۱٬۱۰۰٬۱۰۱۲
پایه ۳۱۰٬۲۰۲۳
پایه ۴۱٬۲۱۱۴
پایه ۵۴۰۱۵
پایه ۶۲۴۵۶
پایه ۸۱۴۵۸
پایه ۱۲۸۵۱۲
پایه ۱۶۶۵۱۶
پایه ۲۰۵۱۲۰
پایه ۳۶۲T۳۶
عربی۱۰۱

۱۰۱(سد و یک) یک عدد طبیعی است که پس از ۱۰۰ و پیش از ۱۰۲ قرار دارد.