۹۹(نود و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۹۸ و قبل از ۱۰۰ قرار دارد.

→ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ←
اصلینود-نه
ترتیبینود و نهمین
تجزیه۱۱×۳×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۹،۱۱،۳۳،۹۹
یونانی
ϞΘ´
رومی
XCIX
پایه ۲۱۱۰۰۰۱۱۲
پایه ۳۱۰۲۰۰۳
پایه ۴۱۲۰۳۴
پایه ۵۳۴۴۵
پایه ۶۲۴۳۶
پایه ۸۱۴۳۸
پایه ۱۲۸۳۱۲
پایه ۱۶۶۳۱۶
پایه ۲۰۴J۲۰
پایه ۳۶۲R۳۶
فارسی۹۹