۱۳۱۴ (خورشیدی)

سال ۱۳۱۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۱۴ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۲۸۰ ۱۲۹۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰
سال‌ها: ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

درگذشت‌هاویرایش