۱۳۲۳ (خورشیدی)

سال ۱۳۲۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۲۳ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۲۹۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰
سال‌ها: ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

هنرمندانویرایش


تاریخ نامعلوم

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش