۱۳۴۳ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰
سال‌ها: ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶

رویدادهاویرایش

زادروزهاویرایش

تاریخ نامشخص

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش