باز کردن منو اصلی

۱۳۴۴ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۴۴ هجری خورشیدی سال عادی بود. این سال برابر با ۲۵۲۴ شاهنشاهی است.


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۱۳۷۰
سال‌ها: ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷


محتویات

رویدادهاویرایش

تاریخ نامشخص

زادروزهاویرایش

تاریخ نامشخص

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش