باز کردن منو اصلی

۱۳۴۴ (خورشیدی)

سال ۱۳۴۴ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۴۴ هجری خورشیدی سال عادی بود. این سال برابر با ۲۵۲۴ شاهنشاهی است.


سال‌ها: ۱۳۴۷ ۱۳۴۶ ۱۳۴۵ ۱۳۴۴ ۱۳۴۳ ۱۳۴۲ ۱۳۴۱
دهه‌ها: ۱۳۷۰ ۱۳۶۰ ۱۳۵۰ ۱۳۴۰ ۱۳۳۰ ۱۳۲۰ ۱۳۱۰
سده‌ها: سده ۱۵ - سده ۱۴ - سده ۱۳


محتویات

رویدادهاویرایش

تاریخ نامشخص

زادروزهاویرایش

تاریخ نامشخص

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش