۱۶۵ (عدد)

عدد ۱۶۵ به صورت لاتین
→ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ←
اصلییکصدشصت-پنج
ترتیبییکصد و شصت و پنجمین
تجزیه۵×۳×۱۱
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۵،۱۱،۱۵،۳۳،۵۵،۱۶۵
یونانی
ΡΞΕ´
رومی
CLXV
پایه ۲۱۰۱۰۰۱۰۱۲
پایه ۳۲۰۰۱۰۳
پایه ۴۲۲۱۱۴
پایه ۵۱۱۳۰۵
پایه ۶۴۳۳۶
پایه ۸۲۴۵۸
پایه ۱۲۱۱۹۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۸۵۲۰
پایه ۳۶۴L۳۶
فارسی۱۶۵

۱۶۵(صد و شصت و پنج) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۶۴ و قبل از ۱۶۶ قرار دارد.