۱۵۹(صد و پنجاهو نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۵۸ و قبل از ۱۶۰ قرار دارد.

→ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ←
اصلی۱۵۹
صد و پنجاه و نه
ترتیبیصد و پنجاه و نهم
تجزیه۵۳×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۵۳،۱۵۹
یونانی
ΡΝΘ´
رومی
CLIX
پایه ۲۱۰٬۰۱۱٬۱۱۱۲
پایه ۳۱۲٬۲۲۰۳
پایه ۴۲٬۱۳۳۴
پایه ۵۱٬۱۱۴۵
پایه ۶۴۲۳۶
پایه ۸۲۳۷۸
پایه ۱۲۱۱۳۱۲
پایه ۱۶۹F۱۶
پایه ۲۰۷J۲۰
پایه ۳۶۴F۳۶
عربی۱۵۹