۲۶۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۵۹ و قبل از ۲۶۱ قرار دارد.

→ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ←
اصلیدوصدشصت
ترتیبیدویست و شصتمین
تجزیه۲۲ × ۵ × ۱۳
یونانی
ΣΞ´
رومی
CCLX
پایه ۲۱۰۰۰۰۰۱۰۰۲
پایه ۳۱۰۰۱۲۲۳
پایه ۴۱۰۰۱۰۴
پایه ۵۲۰۲۰۵
پایه ۶۱۱۱۲۶
پایه ۸۴۰۴۸
پایه ۱۲۱۹۸۱۲
پایه ۱۶۱۰۴۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۷۸۳۶
فارسی۲۶۰