سلیمان بن چغری بیک

سلیمان بن چغری بیک برادر ناتنی سلطان آلپ ارسلان بود. وی توسط سلطان طغرل به عنوان وارث تاج و تخت امپراتوری سلجوقیان منصوب شد. پس از مرگ طغرل، دولت رو به زوال بود و تاج و تخت سلیمان توسط وزیرش عمیدالملک کندری در شهر ری برافراشته شد. قتلمش و آلپ ارسلان نیز مدعی تاج و تخت شدند. قتلمش ری را محاصره کرد و عمیدالملک کندری برای آلپ ارسلان نامه کمک فرستاد. در نهایت قتلمش از آلپ ارسلان شکست خورد و تاج و تخت به سلطان بزرگ آلپ ارسلان رسید و سلیمان وارث مناسبی نبود.

سلیمان
برادر سلطان آلپ ارسلان
همسران
فرزند(ان)نامعلوم
نام کامل
سلیمان بن چغری بیک بن میکائیل بن سلجوق
دودمانسلجوقی
پدرچغری بیک
مادرسلجان خاتون

تبارنامهٔ سلجوقیان ویرایش

دقاق تیمور یالیغ
سلجوق بیگ
ارسلان اسرائیلمیکائیلموسی
ابراهیم ینال
  سلیمان یکم
  منصور
سلیمانقرا ارسلان قاورد
تتشتکشارسلان ارغوان
  داود
  سلیمان‌شاه
  محمد دوم
  کیقباد دوم
  قلیچ ارسلان چهارم
  کیخسرو سوم

منابع ویرایش

• سریال آلپ ارسلان: امپراتوری بزرگ سلجوقی

سلیمان بن چغری بیک در ویکی پدیای روسی