محاصره اورشلیم (۱۰۹۹)

محاصره اورشلیم از ۷ ژوئن تا ۱۵ ژوئیه سال ۱۰۹۹ در حین نخستین جنگ صلیبی، اتفاق افتاد. در طی آن، صلیبیون به این شهر هجوم برده و این شهر را از چنگ فاطمیان مصر درآوردند. این محاصره بیشتر به دلیل قتل‌عامی که رخ داد و جان تعداد زیادی از اهالی شهر اورشلیم را گرفت، قابل توجه است.

محاصره اورشلیم
بخشی از نخستین جنگ صلیبی
Counquest of Jeusalem (1099).jpg
تصرف اورشلیم توسط صلیبیون
تاریخ۷ ژوئن – ۱۵ ژوئیه، ۱۰۹۹
مکاناورشلیم
نتیجه پیروزی قطعی صلیبیون

منابعویرایش