۱۴۰(صد و چهل) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۹ و قبل از ۱۴۱ قرار دارد.

→ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ←
اصلی۱۴۰
صد و چهل
ترتیبیصد و چهلم
تجزیه۷×۵×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۷،۱۰،۱۴،۲۸،۳۵،۷۰،۱۴۰
یونانی
ΡΜ´
رومی
CXL
پایه ۲۱۰٬۰۰۱٬۱۰۰۲
پایه ۳۱۲٬۰۱۲۳
پایه ۴۲٬۰۳۰۴
پایه ۵۱٬۰۳۰۵
پایه ۶۳۵۲۶
پایه ۸۲۱۴۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸C۱۶
پایه ۲۰۷۰۲۰
پایه ۳۶۳W۳۶
عربی۱۴۰