باز کردن منو اصلی

۱۳۹(صد و سی و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۸ و قبل از ۱۴۰ قرار دارد.

→ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ←
اصلی ۱۳۹
صد و سی و نه
ترتیبی صد و سی و نهم
تجزیه عدد اول
مقسوم‌علیه‌ها ۱،۱۳۹
اعداد رومی CXXXIX
پایه ۲ ۱۰٬۰۰۱٬۰۱۱۲
پایه ۳ ۱۲٬۰۱۱۳
پایه ۴ ۲٬۰۲۳۴
پایه ۵ ۱٬۰۲۴۵
پایه ۶ ۳۵۱۶
پایه ۸ ۲۱۳۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶ ۸B۱۶
پایه ۲۰ ۶J۲۰
پایه ۳۶ ۳V۳۶
عربی ۱۳۹

۱۳۹ یک عدد اول است.