۱۳۹(صد و سی و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۸ و قبل از ۱۴۰ قرار دارد.

→ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ←
اصلی۱۳۹
صد و سی و نه
ترتیبیصد و سی و نهم
تجزیهعدد اول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۳۹
یونانی
ΡΛΘ´
رومی
CXXXIX
پایه ۲۱۰٬۰۰۱٬۰۱۱۲
پایه ۳۱۲٬۰۱۱۳
پایه ۴۲٬۰۲۳۴
پایه ۵۱٬۰۲۴۵
پایه ۶۳۵۱۶
پایه ۸۲۱۳۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸B۱۶
پایه ۲۰۶J۲۰
پایه ۳۶۳V۳۶
عربی۱۳۹

۱۳۹ یک عدد اول است.

این عدد حاصل جمع پنج عدد اول متوالی است (۱۹ + ۲۳ + ۲۹ + ۳۱ + ۳۷).