۱۳۹(صد و سی و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۳۸ و قبل از ۱۴۰ قرار دارد.

→ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ←
اصلییکصدسی-نه
ترتیبییکصد و سی و نهمین
تجزیهعدد اول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۳۹
یونانی
ΡΛΘ´
رومی
CXXXIX
پایه ۲۱۰۰۰۱۰۱۱۲
پایه ۳۱۲۰۱۱۳
پایه ۴۲۰۲۳۴
پایه ۵۱۰۲۴۵
پایه ۶۳۵۱۶
پایه ۸۲۱۳۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸B۱۶
پایه ۲۰۶J۲۰
پایه ۳۶۳V۳۶
فارسی۱۳۹

۱۳۹ یک عدد اول است.

این عدد حاصل جمع پنج عدد اول متوالی است (۱۹ + ۲۳ + ۲۹ + ۳۱ + ۳۷).