۱۴۱(صد و چهل و یک) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۴۰ و قبل از ۱۴۲ قرار دارد.

→ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ←
اصلی۱۴۱
صد و چهلو یک
ترتیبیصد و چهل و یکم
تجزیه۴۷×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۴۷،۱۴۱
یونانی
ΡΜΑ´
رومی
CXLI
پایه ۲۱۰۰۰۱۱۰۱۲
پایه ۳۱۲۰۲۰۳
پایه ۴۲۰۳۱۴
پایه ۵۱۰۳۱۵
پایه ۶۳۵۳۶
پایه ۸۲۱۵۸
پایه ۱۲۱۲
پایه ۱۶۸D۱۶
پایه ۲۰۷۱۲۰
پایه ۳۶۳X۳۶
فارسی۱۴۱