۱۴۸(صد و چهل و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۴۷ و قبل از ۱۴۹ قرار دارد.

→ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ←
اصلی۱۴۸
صد و چهل و هشت
ترتیبیصد و چهل و هشتم
تجزیه۳۷×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۳۷،۷۴،۱۴۸
یونانی
ΡΜΗ´
رومی
CXLVIII
پایه ۲۱۰٬۰۱۰٬۱۰۰۲
پایه ۳۱۲٬۱۱۱۳
پایه ۴۲٬۱۱۰۴
پایه ۵۱٬۰۴۳۵
پایه ۶۴۰۴۶
پایه ۸۲۲۴۸
پایه ۱۲۱۰۴۱۲
پایه ۱۶۹۴۱۶
پایه ۲۰۷۸۲۰
پایه ۳۶۴۴۳۶
عربی۱۴۸