۱۸۲ (عدد)

عدد طبیعی

۱۸۲(صد و هشتاد و دو) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۸۱ و قبل از ۱۸۳ قرار دارد.

→ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ←
اصلییکصدهشتاد-دو
ترتیبییکصد و هشتاد و دومین
تجزیه'"`UNIQ--math-۰۰۰۰۰۰۰۱-QINU`"'
یونانی
ΡΠΒ´
رومی
CLXXXII
پایه ۲۱۰۱۱۰۱۱۰۲
پایه ۳۲۰۲۰۲۳
پایه ۴۲۳۱۲۴
پایه ۵۱۲۱۲۵
پایه ۶۵۰۲۶
پایه ۸۲۶۶۸
پایه ۱۲۱۳۲۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۹۲۲۰
پایه ۳۶۵۲۳۶
فارسی۱۸۲