۱۹۰(صد و نود) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۸۹ و قبل از ۱۹۱ قرار دارد.

→ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ←
اصلییکصدنود
ترتیبییکصد و نودمین
تجزیه۱۹*۵*۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۵،۱۹،۱۰،۳۸،۹۵،۱۹۰
یونانی
ΡϞ´
رومی
CXC
پایه ۲۱۰۱۱۱۱۱۰۲
پایه ۳۲۱۰۰۱۳
پایه ۴۲۳۳۲۴
پایه ۵۱۲۳۰۵
پایه ۶۵۱۴۶
پایه ۸۲۷۶۸
پایه ۱۲۱۳A۱۲
پایه ۱۶BE۱۶
پایه ۲۰۹A۲۰
پایه ۳۶۵A۳۶
فارسی۱۹۰