۱۸۹(صد و هشتاد و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۸۸ و قبل از ۱۹۰ قرار دارد.

→ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ←
اصلییکصدهشتاد-نه
ترتیبییکصد و هشتاد و نهمین
تجزیه۳*۷*۳*۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۹،۲۷،۷،۲۱،۶۳،۱۸۹
یونانی
ΡΠΘ´
رومی
CLXXXIX
پایه ۲۱۰۱۱۱۱۰۱۲
پایه ۳۲۱۰۰۰۳
پایه ۴۲۳۳۱۴
پایه ۵۱۲۲۴۵
پایه ۶۵۱۳۶
پایه ۸۲۷۵۸
پایه ۱۲۱۳۹۱۲
پایه ۱۶BD۱۶
پایه ۲۰۹۹۲۰
پایه ۳۶۵۹۳۶
فارسی۱۸۹