۲۰۵(دویست و پنج) یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۰۴ و قبل از ۲۰۶ قرار دارد.

→ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ←
اصلیدوصدپنج
ترتیبیدویست و پنجمین
تجزیه۵*۴۱
مقسوم‌علیه‌ها۱،۵،۴۱،۲۰۵
یونانی
ΣΕ´
رومی
CCV
پایه ۲۱۱۰۰۱۱۰۱۲
پایه ۳۲۱۱۲۱۳
پایه ۴۳۰۳۱۴
پایه ۵۱۳۱۰۵
پایه ۶۵۴۱۶
پایه ۸۳۱۵۸
پایه ۱۲۱۵۱۱۲
پایه ۱۶CD۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۵P۳۶
فارسی۲۰۵