۱۹۹(صد و نود و نه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۹۸ و قبل از ۲۰۰ قرار دارد. این عدد یک عدد اول است

→ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ←
اصلییکصدنود-نه
ترتیبییکصد و نود و نهمین
تجزیهاول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۹۹
یونانی
ΡϞΘ´
رومی
CXCIX
پایه ۲۱۱۰۰۰۱۱۱۲
پایه ۳۲۱۱۰۱۳
پایه ۴۳۰۱۳۴
پایه ۵۱۲۴۴۵
پایه ۶۵۳۱۶
پایه ۸۳۰۷۸
پایه ۱۲۱۴۷۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۹J۲۰
پایه ۳۶۵J۳۶
فارسی۱۹۹