۲۰۸(دویست و هشت) یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۰۷ و قبل از ۲۰۹ قرار دارد.

→ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ←
اصلیدوصدهشت
ترتیبیدویست و هشتمین
تجزیه۱۳*۲*۲*۲*۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۴،۸،۱۶،۱۳،۲۶،۵۱،۱۰۴،۲۰۸
یونانی
ΣΗ´
رومی
CCVIII
پایه ۲۱۱۰۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۲۱۲۰۱۳
پایه ۴۳۱۰۰۴
پایه ۵۱۳۱۳۵
پایه ۶۵۴۴۶
پایه ۸۳۲۰۸
پایه ۱۲۱۵۴۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۵S۳۶
فارسی۲۰۸