۲۰۰۰ (عدد)

(تغییرمسیر از 2000 (عدد))

۲۰۰۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۹۹۹ و قبل از ۲۰۰۱ قرار دارد.

→ ۱٬۹۹۹ ۲٬۰۰۰ ۲٬۰۰۱ ←
اصلیدو هزار
ترتیبیدو هزارمین
تجزیه۲۴ × ۵۳
یونانی
,Β´
رومی
MM
پایه ۲۱۱۱۱۱۰۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۲۲۰۲۰۰۲۳
پایه ۴۱۳۳۱۰۰۴
پایه ۵۳۱۰۰۰۵
پایه ۶۱۳۱۳۲۶
پایه ۸۳۷۲۰۸
پایه ۱۲۱۱A۸۱۲
پایه ۱۶۷D۰۱۶
پایه ۲۰۵۰۰۲۰
پایه ۳۶۱JK۳۶
فارسی۲۰۰۰