۴۰۰۰ (عدد)

(تغییرمسیر از 4000 (عدد))

۴۰۰۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۳۹۹۹ و قبل از ۴۰۰۱ قرار دارد.

→ ۳٬۹۹۹ ۴٬۰۰۰ ۴٬۰۰۱ ←
اصلیچهار هزار
ترتیبیچهار هزارمین
تجزیه۲۵ × ۵۳
یونانی
,Δ´
رومی
IV
پایه ۲۱۱۱۱۱۰۱۰۰۰۰۰۲
پایه ۳۱۲۱۱۱۰۱۱۳
پایه ۴۳۳۲۲۰۰۴
پایه ۵۱۱۲۰۰۰۵
پایه ۶۳۰۳۰۴۶
پایه ۸۷۶۴۰۸
پایه ۱۲۲۳۹۴۱۲
پایه ۱۶FA۰۱۶
پایه ۲۰A۰۰۲۰
پایه ۳۶۳۳۴۳۶
فارسی۴۰۰۰