۶۰۰۰ (عدد)

(تغییرمسیر از 6000 (عدد))

۶۰۰۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۵۹۹۹ و قبل از ۶۰۰۱ قرار دارد.

→ ۵٬۹۹۹ ۶٬۰۰۰ ۶٬۰۰۱ ←
اصلیشش هزار
ترتیبیشش هزارمین
تجزیه۲۴ × ۳ × ۵۳
یونانی
,Ϛ´
رومی
VM
پایه ۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۰۰۰۲
پایه ۳۲۲۰۲۰۰۲۰۳
پایه ۴۱۱۳۱۳۰۰۴
پایه ۵۱۴۳۰۰۰۵
پایه ۶۴۳۴۴۰۶
پایه ۸۱۳۵۶۰۸
پایه ۱۲۳۵۸۰۱۲
پایه ۱۶۱۷۷۰۱۶
پایه ۲۰F۰۰۲۰
پایه ۳۶۴MO۳۶
فارسی۶۰۰۰