۹۰۰۰ (عدد)

(تغییرمسیر از 9000 (عدد))

۹۰۰۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۸۹۹۹ و قبل از ۹۰۰۱ قرار دارد.

→ ۸٬۹۹۹ ۹٬۰۰۰ ۹٬۰۰۱ ←
اصلینه هزار
ترتیبینه هزارمین
تجزیه۲۳ × ۳۲ × ۵۳
یونانی
,Θ´
رومی
IX
پایه ۲۱۰۰۰۱۱۰۰۱۰۱۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۰۱۰۰۱۰۰۳
پایه ۴۲۰۳۰۲۲۰۴
پایه ۵۲۴۲۰۰۰۵
پایه ۶۱۰۵۴۰۰۶
پایه ۸۲۱۴۵۰۸
پایه ۱۲۵۲۶۰۱۲
پایه ۱۶۲۳۲۸۱۶
پایه ۲۰۱۲A۰۲۰
پایه ۳۶۶Y۰۳۶
فارسی۹۰۰۰