۵۰۰۰ (عدد)

(تغییرمسیر از 5000 (عدد))

۵۰۰۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۴۹۹۹ و قبل از ۵۰۰۱ قرار دارد.

→ ۴٬۹۹۹ ۵٬۰۰۰ ۵٬۰۰۱ ←
اصلیپنج هزار
ترتیبیپنج هزارمین
تجزیه۲۳ × ۵۴
یونانی
,Ε´
رومی
V
پایه ۲۱۰۰۱۱۱۰۰۰۱۰۰۰۲
پایه ۳۲۰۲۱۲۰۱۲۳
پایه ۴۱۰۳۲۰۲۰۴
پایه ۵۱۳۰۰۰۰۵
پایه ۶۳۵۰۵۲۶
پایه ۸۱۱۶۱۰۸
پایه ۱۲۲A۸۸۱۲
پایه ۱۶۱۳۸۸۱۶
پایه ۲۰CA۰۲۰
پایه ۳۶۳UW۳۶
فارسی۵۰۰۰