۳۰۰۰ (عدد)

عدد طبیعی
(تغییرمسیر از 3000 (عدد))

۳۰۰۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۹۹۹ و قبل از ۳۰۰۱ قرار دارد. دارای ٣٢ مقسوم علیه است و مخمّس کامل است

→ ۲٬۹۹۹ ۳٬۰۰۰ ۳٬۰۰۱ ←
اصلیسه هزار
ترتیبیسه هزارمین
تجزیه۲۳ × ۳ × ۵۳
یونانی
,Γ´
رومی
MMM
پایه ۲۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۰۰۲
پایه ۳۱۱۰۱۰۰۱۰۳
پایه ۴۲۳۲۳۲۰۴
پایه ۵۴۴۰۰۰۵
پایه ۶۲۱۵۲۰۶
پایه ۸۵۶۷۰۸
پایه ۱۲۱۸A۰۱۲
پایه ۱۶BB۸۱۶
پایه ۲۰۷A۰۲۰
پایه ۳۶۲BC۳۶
فارسی۳۰۰۰