باز کردن منو اصلی
نوشتاری از کتاب مقدس اتیوپی به زبان گعزی

الفبای جعزی برای نوشتن گعزی، امهری، تیگرینیایی، تجری و بلینی به کار می‌رود.

حروفویرایش

ـَ!!ـُ (و)!!ـِ (ی)!!ـَ (ا)!!ـِ (ی)!!ـَ!!ـُ (و)!!وَ!!یَ
هُی ه
لَوِ ل
حَوت ح
مَی م
شَوت ش
رَأس ر
سَت س
قَف ق
بِت ب
تَو ت
خَرْم خ
نَهَس ن
أَلف ء
[ɛ] [æ] [ə] [u(:)] [i(:)] [a(:)] [e(:)] [ə] [ɨ] [o(:)] [wə] [wa] [jɛ] [jə]
ـَ!!ـُ (و)!!ـِ (ی)!!ـَ (ا)!!ـِ (ی)!!ـَ!!ـُ (و)!!وَ!!یَ
کَف ک
وَوِ و
عَین ع
زَی ز
یَمَن ی
دَنْت d
جَمْل ج
(گ)
طَیْت ط
بَیْت ب
(پ)
صَدَی ص
صَبَّ ص
أَف ف
بسَ ب
(پ)
[ɛ] [æ] [ə] [u(:)] [i(:)] [a(:)] [e(:)] [ə] [ɨ] [o(:)] [wə] [wa] [jɛ] [jə]

حروف مشتقویرایش

Diplophoniaویرایش

حرف اصل ق خ||ک گ
q x k ɡ
حرف مشتق قۥ خۥ||کۥ گۥ
ɡʷ

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش