الفبای گعزی برای نوشتن گعزی، امهری، تیگرینیایی، تجری و بلینی به کار می‌رود.

الفبای گعز
نوعآبوگیدا
زبان‌هازبان‌های سامی اتیوپیایی (مانند زبان گعز، زبان امهری، زبان تیگرینیا، زبان تیگره، زبان هراری, etc.), Bilen، Meʼen, as one of two scripts in Anuak, and unofficially in some contexts of other languages.
دورهٔ زمانیح. AD ۱۰۰ to present
سامانهٔ مادر
سامانهٔ فرزندزبان امهری، زبان تیگرینیا various other alphabets of Ethiopia and Eritrea
ایزو ۱۵۹۲۴Ethi, 430
جهتچپ به راست
مخفف یونیکدEthiopic
دامنه یونیکد
نوشتاری از کتاب مقدس اتیوپی به زبان گعزی
ـَ!!ـُ (و)!!ـِ (ی)!!ـَ (ا)!!ـِ (ی)!!ـَ!!ـُ (و)!!وَ!!یَ
هُی ه
لَوِ ل
حَوت ح
مَی م
شَوت ش
رَأس ر
سَت س
قَف ق
بِت ب
تَو ت
خَرْم خ
نَهَس ن
أَلف ء
[ɛ] [æ] [ə] [u(:)] [i(:)] [a(:)] [e(:)] [ə] [ɨ] [o(:)] [wə] [wa] [jɛ] [jə]
ـَ!!ـُ (و)!!ـِ (ی)!!ـَ (ا)!!ـِ (ی)!!ـَ!!ـُ (و)!!وَ!!یَ
کَف ک
وَوِ و
عَین ع
زَی ز
یَمَن ی
دَنْت d
جَمْل ج
(گ)
طَیْت ط
بَیْت ب
(پ)
صَدَی ص
صَبَّ ص
أَف ف
بسَ ب
(پ)
[ɛ] [æ] [ə] [u(:)] [i(:)] [a(:)] [e(:)] [ə] [ɨ] [o(:)] [wə] [wa] [jɛ] [jə]

حروف مشتق

ویرایش

Diplophonia

ویرایش
حرف اصل ق خ||ک گ
q x k ɡ
حرف مشتق قۥ خۥ||کۥ گۥ
ɡʷ

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش