شجره‌نامه اشکانیان

خطوط توپر نشان‌دهنده پدر به فرزندی است، خطوط تیره‌دار نشان‌دهنده رابطه خونی مشکوک یا برادرخواندگی است.

ارشک یکم
(247-211 پ م.)
تیرداد
ارشک دوم
(211-191 پ م.)
ناشناس
فریاپت
(191-176 پ م.)
فرهاد یکم
(176-171 پ م.)
مهرداد یکم
(171-138 پ م.)
اردوان دوم
(127-124 پ م.)
ناشناس
سیناتروک
(77-70 پ م.)
فرهاد دوم
(138-127 پ م.
مهرداد دوم
(123-88 پ م.)
گودرز یکم
(95-90 پ م.)
ارد یکم
(90-80 پ م.)
فرهاد سوم
(70-57 پ م.)
مهرداد سوم
(57-54 پ م.)
ارد دوم
(57-38 پ م.)
فرهاد چهارم
(38-2 پ م.)
پاکور یکم پارتی
(39 پ م.)
تیرداد I
(29-26 پ م.)
فرهاد پنجم
(2 پ م.-A.D. 4)
ونون یکم
(8-12)
نامعلوممهرداد
(10 پ م.)
ارد سوم
(6)
تیرداد دوم
(35-36)
فرهاد
(35)
اردوان دوم
(10-38)
سیناموس
(37)
وردان (اشکانی)
(40-47)
گودرز دوم
(40-51)
ونن دوم
(51)
مهرداد
(49)
بلاش یکم
(51-78)
وردان دوم
(54-58)
Sanabares
(50-65)
بلاش دوم
(77-80)
اردوان سوم
(80-90)
پاکور دوم
(78-105)
ParthamasirisAxidaresمهرداد میشانی
(131-150)
مهرداد چهارم (اشکانی)
129-140
بلاش سوم
(105-147)
خسرو (اشکانی)
(109-129)
بلاش چهارم
(147-191)
Parthamaspates
(116)
بلاش پنجم
(192-208)
خسرو دوم
(190)
بلاش ششم
(208-228)
اردوان چهارم
(216-224)
تیرداد سوم
(224-228)

منابعویرایش