فهرست ستاره‌های مار

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی مار است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Ser α 24 140573 77070 15h 44m 16.00s ‏31.9″25′‎+06° 2.63 0.87 73 K2III Unukalhai, Unukalhay, Unuk al Hay, Unuk Elhai, Unuk, Cor Serpentis
η Ser η 58 168723 89962 18h 21m 18.92s ‏49.6″53′‎−02° 3.23 1.84 62 K0III-IV Tang
μ Ser μ 32 141513 77516 15h 49m 37.27s ‏48.5″25′‎−03° 3.54 0.14 156 A0V Leiolepis, Leiolepidotus
ξ Ser ξ 55 159876 86263 17h 37m 35.23s ‏54.3″23′‎−15° 3.54 0.99 105 F0IIIp
β Ser β 28 141003 77233 15h 46m 11.21s ‏18.9″25′‎+15° 3.65 0.29 153 A3V Chow
ε Ser ε 37 141795 77622 15h 50m 48.89s ‏39.3″28′‎+04° 3.71 2.04 70 A2m
δ Ser A δ 13 138917 76276 15h 34m 48.19s ‏19.9″32′‎+10° 3.80 −0.24 210 F0IV Qin, Chin, Tsin; چهار ستاره; متغیر دلتا سپری ستاره متغیر
δ Ser B δ 13 138918 15h 34m 48.10s ‏21.0″32′‎+10° 3.80 component of the δ Ser system
γ Ser γ 41 142860 78072 15h 56m 26.99s ‏53.0″39′‎+15° 3.85 3.62 36 F6V
κ Ser κ 35 141477 77450 15h 48m 44.41s ‏30.4″08′‎+18° 4.09 −1.05 348 M1III
ο Ser ο 56 160613 86565 17h 41m 24.92s ‏30.6″52′‎−12° 4.24 0.68 168 A2Va Delta Scuti-type variable star
ν Ser ν 53 156928 84880 17h 20m 49.64s ‏48.8″50′‎−12° 4.32 0.45 193 A0/A1V
λ Ser λ 27 141004 77257 15h 46m 26.75s ‏11.7″21′‎+07° 4.42 4.07 38 G0Vvar
ι Ser ι 21 140159 76852 15h 41m 33.09s ‏13.8″40′‎+19° 4.51 0.66 192 A1V
ζ Ser ζ 57 164259 88175 18h 00m 28.92s ‏24.6″41′‎−03° 4.62 2.79 76 F3V
θ1 Ser θ1 63 175638 92946 18h 56m 13.16s ‏12.7″12′‎+04° 4.62 1.59 132 A5V Alya, Alga
ρ Ser ρ 38 141992 77661 15h 51m 15.94s ‏40.4″58′‎+20° 4.74 −0.68 395 K5III
π Ser π 44 143894 78554 16h 02m 17.69s ‏15.8″48′‎+22° 4.82 1.15 177 A3V
σ Ser σ 50 147449 80179 16h 22m 04.44s ‏44.1″01′‎+01° 4.82 2.64 89 F0V
θ2 Ser θ2 63 175639 92951 18h 56m 14.61s ‏07.4″12′‎+04° 4.98 1.77 143 A5Vn
5 Ser 5 136202 74975 15h 19m 18.58s ‏00.0″46′‎+01° 5.04 3.08 81 F8III-IV
b Ser b 36 141851 77660 15h 51m 15.65s ‏25.5″05′‎−03° 5.09 1.65 159 A3Vn
10 Ser 10 137898 75761 15h 28m 38.29s ‏31.8″50′‎+01° 5.15 2.28 122 A8IV
τ1 Ser τ1 9 137471 75530 15h 25m 47.41s ‏41.0″25′‎+15° 5.16 −2.09 918 M1III
R Ser 141850 15h 50m 41.70s ‏01.0″08′‎+15° 5.20
d Ser d 59 169986 18h 27m 12.20s ‏48.0″11′‎+00° 5.20
d Ser d 59 169985 90441 18h 27m 12.51s ‏46.1″11′‎+00° 5.20 −0.63 479 G0III+...
ω Ser ω 34 141680 77578 15h 50m 17.53s ‏47.8″11′‎+02° 5.21 0.68 263 G8III
16 Ser 16 139195 76425 15h 36m 29.55s ‏37.6″00′‎+10° 5.26 0.97 235 K0p
3 Ser 3 135482 74649 15h 15m 11.37s ‏21.7″56′‎+04° 5.32 −0.46 467 K0III
χ Ser χ 20 140160 76866 15h 41m 47.39s ‏51.1″50′‎+12° 5.34 1.11 228 A0p Sr α2 CVn-type ستاره متغیر
6 Ser 6 136514 75119 15h 21m 02.02s ‏56.1″42′‎+00° 5.35 0.98 244 K3III
c Ser c 60 170474 90642 18h 29m 40.96s ‏06.8″59′‎−01° 5.38 1.08 236 K0III
A2 Ser A2 25 140873 77227 15h 46m 05.65s ‏14.8″48′‎−01° 5.39 −0.10 408 B8III
145206 79195 16h 09m 50.53s ‏00.2″28′‎−03° 5.39 −0.51 494 K4III
168415 89851 18h 20m 08.77s ‏53.8″49′‎−15° 5.39 −0.41 470 K3III
142574 77902 15h 54m 34.66s ‏39.1″18′‎+20° 5.45 −0.88 601 M0III
A1 Ser A1 11 138562 76133 15h 32m 57.95s ‏10.7″11′‎−01° 5.50 0.91 270 K0III
φ Ser φ 142980 78132 15h 57m 14.64s ‏51.4″24′‎+14° 5.54 1.33 227 K1IV
159358 86019 17h 34m 46.35s ‏31.2″14′‎−11° 5.54 0.23 377 B8Vn
64 Ser 64 175869 93051 18h 57m 16.59s ‏07.4″32′‎+02° 5.56 −2.08 1101 B9IIIp...
140775 77163 15h 45m 23.47s ‏50.4″26′‎+05° 5.57 0.21 384 A1V
4 Ser 4 135559 74689 15h 15m 49.14s ‏19.6″22′‎+00° 5.62 2.15 161 A4V
45 Ser 45 144874 79007 16h 07m 37.55s ‏30.3″53′‎+09° 5.63 1.05 269 A7V
136138 74896 15h 18m 24.51s ‏22.1″34′‎+20° 5.68 0.93 290 G5IV
47 Ser 47 145002 79072 16h 08m 28.08s ‏03.6″32′‎+08° 5.69 −0.52 568 M3.5IIIa
υ Ser υ 31 141187 77336 15h 47m 17.35s ‏55.0″06′‎+14° 5.71 1.27 252 A3V
170200 90497 18h 27m 58.77s ‏39.0″11′‎+06° 5.71 −1.07 739 B8III-IV
160018 86313 17h 38m 09.51s ‏34.5″55′‎−10° 5.74 0.16 425 K0III
165438 88684 18h 06m 15.11s ‏04.2″45′‎−04° 5.74 3.02 114 K1IV
e Ser e 171978 91322 18h 37m 35.95s ‏33.9″18′‎−00° 5.76 −0.72 644 A2V
τ7 Ser τ7 22 140232 76878 15h 41m 54.76s ‏50.0″27′‎+18° 5.80 2.17 174 A2m
143553 78442 16h 00m 51.16s ‏37.8″25′‎+04° 5.82 1.49 239 K0III:
173495 92027 18h 45m 28.36s ‏00.4″30′‎+05° 5.82 −0.87 709 A1V
165402 88670 18h 06m 07.40s ‏26.1″19′‎−08° 5.84 −0.37 570 B8III-IV
ψ Ser ψ 23 140538 77052 15h 44m 01.85s ‏55.9″30′‎+02° 5.86 5.03 48 G5V
136028 74901 15h 18m 26.13s ‏40.5″27′‎−00° 5.88 −1.51 979 K5III
134943 74386 15h 12m 04.27s ‏33.6″58′‎+18° 5.90 −1.13 830 M4III
τ5 Ser τ5 18 139225 76424 15h 36m 29.20s ‏08.8″07′‎+16° 5.93 2.48 160 F3V
145085 79120 16h 08m 58.90s ‏16.0″27′‎+03° 5.93 0.33 430 K5III
145148 79137 16h 09m 11.06s ‏49.8″22′‎+06° 5.93 3.51 99 K1+...
161701 87074 17h 47m 36.79s ‏32.8″43′‎−14° 5.93 −0.04 510 B9V
163336 87813 17h 56m 19.04s ‏44.5″48′‎−15° 5.93 1.52 249 A0V
61 Ser 61 170920 90844 18h 31m 56.99s ‏10.7″00′‎−01° 5.93 −0.28 570 A4III
159877 86266 17h 37m 36.20s ‏15.7″34′‎−15° 5.94 −3.63 2672 F0IV
141353 77412 15h 48m 13.31s ‏21.6″47′‎+13° 5.98 0.33 440 K2III
167768 89587 18h 16m 53.09s ‏24.3″00′‎−03° 5.99 0.97 329 G3III
τ6 Ser τ6 19 140027 76810 15h 40m 59.09s ‏28.7″01′‎+16° 6.00 0.30 450 G8III
137853 75674 15h 27m 38.87s ‏06.0″06′‎+25° 6.01 −0.90 786 M1III
139087 76372 15h 35m 53.39s ‏56.5″15′‎+11° 6.04 −0.64 706 K0III:
39 Ser 39 142267 77801 15h 53m 12.19s ‏52.8″11′‎+13° 6.07 4.86 57 G0IV
43 Ser 43 144046 78685 16h 03m 45.71s ‏12.5″59′‎+04° 6.07 0.68 389 G9III
τ3 Ser τ3 15 139074 76337 15h 35m 33.28s ‏20.1″39′‎+17° 6.10 0.58 414 G8III:
8 Ser 8 137006 75342 15h 23m 43.67s ‏20.3″01′‎−01° 6.11 2.41 179 F0V
168797 89977 18h 21m 28.40s ‏08.7″26′‎+05° 6.14 −3.93 3361 B3Ve
175679 92968 18h 56m 25.60s ‏16.3″28′‎+02° 6.14 0.11 523 G8III
τ8 Ser τ8 26 140729 77111 15h 44m 42.15s ‏51.2″15′‎+17° 6.15 1.18 321 A0V
144889 78985 16h 07m 22.19s ‏21.8″49′‎+21° 6.15 −0.05 566 K4III
169493 90253 18h 24m 57.21s ‏45.9″34′‎−01° 6.15 0.54 432 F1V
162757 87540 17h 53m 03.51s ‏58.2″53′‎−10° 6.17 1.56 273 K1III:
157968 85397 17h 27m 02.12s ‏44.4″30′‎−12° 6.20 2.92 148 F7V
173954 92254 18h 48m 02.67s ‏29.0″14′‎+04° 6.20 −0.97 886 K5
142357 77835 15h 53m 34.86s ‏30.0″04′‎+16° 6.21 1.48 288 F5II-III
τ2 Ser τ2 12 138527 76069 15h 32m 09.68s ‏22.1″03′‎+16° 6.22 0.61 431 B9V
139862 76733 15h 40m 10.36s ‏10.6″03′‎+12° 6.22 −1.34 1058 G8II
137510 75535 15h 25m 53.30s ‏50.6″28′‎+19° 6.26 3.16 136 G0V
142763 77995 15h 55m 39.86s ‏14.8″37′‎+18° 6.26 −2.26 1646 B8III
144426 78840 16h 05m 37.93s ‏46.5″05′‎+08° 6.27 0.81 402 A3m
40 Ser 40 142500 77910 15h 54m 40.27s ‏49.2″34′‎+08° 6.28 1.94 241 A7Vn
7 Ser 7 136831 75230 15h 22m 23.24s ‏03.1″34′‎+12° 6.29 0.62 445 A0V
142244 77782 15h 52m 56.15s ‏11.4″24′‎+17° 6.29 0.43 485 K0
167833 89623 18h 17m 24.16s ‏30.5″45′‎−09° 6.29 0.69 430 A8V
135263 74505 15h 13m 31.84s ‏59.4″58′‎+22° 6.31 1.63 282 A2V
140815 77186 15h 45m 39.50s ‏27.8″53′‎+00° 6.32 −0.07 619 K0III
165462 88671 18h 06m 07.44s ‏46.0″26′‎−00° 6.32 0.36 507 G8IIp
136442 75101 15h 20m 47.17s ‏46.5″24′‎−02° 6.34 3.50 120 K0V
167564 89512 18h 15m 57.93s ‏04.7″37′‎−03° 6.35 0.55 472 A4V
136643 75125 15h 21m 06.90s ‏29.0″57′‎+24° 6.36 0.20 555 K0
161023 86769 17h 43m 48.45s ‏30.3″30′‎−13° 6.36 3.21 139 F0V
169268 90174 18h 24m 03.60s ‏58.9″34′‎−03° 6.36 2.25 216 F6III-IV
172365 91499 18h 39m 36.88s ‏51.4″15′‎+05° 6.36 −1.25 1087 F8Ib-II
138085 75810 15h 29m 12.14s ‏43.7″23′‎+16° 6.38 0.45 499 G8III-IV
166103 88981 18h 09m 43.37s ‏03.9″56′‎−13° 6.38 −0.18 669 K1II
170973 90858 18h 32m 06.88s ‏34.5″39′‎+03° 6.41 −1.41 1194 A0sp...
145936 79522 16h 13m 38.63s ‏30.5″28′‎−01° 6.45 1.46 324 K0
156971 84883 17h 20m 52.60s ‏46.9″41′‎−10° 6.46 3.09 154 F1III+...
135615 74695 15h 15m 53.57s ‏53.6″27′‎+06° 6.47 −1.38 1212 K0
145050 79086 16h 08m 36.53s ‏47.7″36′‎+08° 6.47 0.69 468 M4III
171586 91142 18h 35m 36.48s ‏09.8″56′‎+04° 6.47 1.41 335 A2pvar
140438 76985 15h 43m 10.54s ‏03.9″40′‎+13° 6.48 0.05 629 G5III
157969 85405 17h 27m 09.89s ‏12.0″51′‎−15° 6.48 0.70 466 K0II/III
138803 76198 15h 33m 52.74s ‏14.9″08′‎+17° 6.49 2.50 205 F3III
172088 91394 18h 38m 23.80s ‏37.4″11′‎−03° 6.49 3.00 163 F9IV
135061 74441 15h 12m 47.19s ‏08.9″42′‎+10° 6.50 −0.06 669 K2
136027 74895 15h 18m 22.62s ‏22.0″56′‎+00° 6.50 0.89 432 K0
146740 79834 16h 17m 43.37s ‏48.2″29′‎+01° 6.50 0.18 598 K0
τ4 Ser τ4 17 139216 76423 15h 36m 28.19s ‏05.0″06′‎+15° 6.51 0.50 520 M5II-III متغیر نیمه‌منظم ستاره متغیر
14 Ser 14 139137 76427 15h 36m 33.72s ‏41.3″33′‎−00° 6.51 0.52 514 G8III+...
46 Ser 46 144937 79047 16h 08m 05.73s ‏49.8″04′‎+10° 6.74 1.55 355 A3
اچ‌دی ۱۶۸۴۴۳ 168443 6.92 124 دو سیاره دارد
اچ‌دی ۱۳۶۱۱۸ 136118 6.94 171 یک سیاره دارد
اچ‌دی ۱۶۸۷۴۶ 168746 7.95 141 یک سیاره دارد
اچ‌دی ۱۷۵۵۴۱ 175541 8.03 417 یک سیاره دارد
Gl 710 168442 89825 9.66 63 future encounter at 1.1 ly
GSC 00465-01282 19h 27m 06.50s ‏01.4″23′‎+01° 12.57 5.25 930 K0V یک سیاره دارد(b)

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • Kostjuk, ‎N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", (به انگلیسی) {{citation}}: External link in |مقاله= (help); Missing or empty |title= (help)نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست نویسندگان (link) Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.