فهرست فیزیک‌دانان

این نوشتار بخشی از فیزیکدانان جهان را به صورت فهرست نمایش می‌دهد.

Aویرایش

Bویرایش

Cویرایش

Dویرایش

Eویرایش

Fویرایش

Gویرایش

Hویرایش

Iویرایش

Jویرایش

Kویرایش

Lویرایش

Mویرایش

Nویرایش

Oویرایش

Pویرایش

Qویرایش

Rویرایش

Sویرایش

Tویرایش

Uویرایش

Vویرایش

Wویرایش

Xویرایش

Yویرایش

Zویرایش

منابعویرایش

  1. Jordanova, V. K.; Delzanno, G. L.; Henderson, M. G.; Godinez, H. C.; Jeffery, C. A.; Lawrence, E. C.; Morley, S. K.; Moulton, J. D.; Vernon, L. J.; Woodroffe, J. R.; Brito, T. V. (2018-10-01). "Specification of the near-Earth space environment with SHIELDS". Journal of Atmospheric و Solar-Terrestrial Physics. Dynamics of the Sun-Earth System: Recent Observations و Predictions (به انگلیسی). 177: 148–159. Bibcode:2018JASTP.177..148J. doi:10.1016/j.jastp.2017.11.006. ISSN 1364-6826.