۱۵۱(صد و پنجاه و یک) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۵۰ و قبل از ۱۵۲ قرار دارد.

→ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ←
اصلییکصدپنجاه-یک
ترتیبییکصد و پنجاه و یکمین
تجزیهعدد اول
مقسوم‌علیه‌ها۱،۱۵۱
یونانی
ΡΝΑ´
رومی
CLI
پایه ۲۱۰۰۱۰۱۱۱۲
پایه ۳۱۲۱۲۱۳
پایه ۴۲۱۱۳۴
پایه ۵۱۱۰۱۵
پایه ۶۴۱۱۶
پایه ۸۲۲۷۸
پایه ۱۲۱۰۷۱۲
پایه ۱۶۹۷۱۶
پایه ۲۰۷B۲۰
پایه ۳۶۴۷۳۶
فارسی۱۵۱