۱۵۳(صد و پنجاه و سه) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۵۲ و قبل از ۱۵۴ قرار دارد.

→ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ←
اصلی۱۵۳
صد و پنجاه و سه
ترتیبیصد و پنجاه و سوم
تجزیه۱۷×۳×۳
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۹،۱۷،۵۱،۱۵۳
یونانی
ΡΝΓ´
رومی
CLIII
پایه ۲۱۰٬۰۱۱٬۰۰۱۲
پایه ۳۱۲٬۲۰۰۳
پایه ۴۲٬۱۲۱۴
پایه ۵۱٬۱۰۳۵
پایه ۶۴۱۳۶
پایه ۸۲۳۱۸
پایه ۱۲۱۰۹۱۲
پایه ۱۶۹۹۱۶
پایه ۲۰۷D۲۰
پایه ۳۶۴۹۳۶
عربی۱۵۳