۱۵۶(صد و پنجاه و شش) یک عدد طبیعی است که بعد از ۱۵۵ و قبل از ۱۵۷ قرار دارد.

→ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ←
اصلی۱۵۶
صدو پنجاه و شش
ترتیبیصد و پنجاه و ششم
تجزیه۱۳×۳×۲×۲
مقسوم‌علیه‌ها۱،۲،۳،۱۳،۶،۲۶،۳۹،۷۸،۱۵۶
یونانی
ΡΝϚ´
رومی
CLVI
پایه ۲۱۰٬۰۱۱٬۱۰۰۲
پایه ۳۱۲٬۲۱۰۳
پایه ۴۲٬۱۳۰۴
پایه ۵۱٬۱۱۱۵
پایه ۶۴۲۰۶
پایه ۸۲۳۴۸
پایه ۱۲۱۱۰۱۲
پایه ۱۶۹C۱۶
پایه ۲۰۷G۲۰
پایه ۳۶۴C۳۶
عربی۱٥٦