ت

چهارمین حرف الفبای فارسی
(تغییرمسیر از ة)

ت حرف چهارم در الفبای فارسی، سومین حرف الفبای عربی و بیست و دومین حرف از حروف الفبای عبری (تاو ת) است. ارزش آن در حساب ابجد ۴۰۰ است.

حرف ت
الفبای ابجد
ت
ت
ת
ت
ܬ
ت‍، ت


نمایش آوانگاریt (also θ, s)
موقعیت در الفبا۴
ارزش عددی۴۰۰
مشتقات الفبایی فنیقی
Τ T Тالفبای فارسی
الف ب پ ت ث ج
چ ح خ د ذ ر
ز ژ س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن و
ه ی
حروف دیگر
ء آ اً هٔ ة
شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
ت ت‍ ‍ت‍ ‍ت
الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حروف تاء و ثاء در عربی
ٹ ٺ ټ ٽ ٿ ݓ