فهرست حاکمان اصفهان

فهرست حاکمان
نگاره نام آغاز پایان مدت دوره
ساسانیان
پادوسپان ؟ یزدگرد سوم (۲-۳۰ق)
خلفای راشدین
عبدالله بن بدیل بن ورقاء خزاعی ۲۳ق عمر بن خطاب (۱۳-۲۳ق)
عثمان بن عفان (۲۳-۳۵ق)
سائب بن اقرع ثقفی ۳۵ قمری عثمان بن عفان (۲۳-۳۵ق)
خالد بن غلاب قرشی[۱] عثمان بن عفان (۲۳-۳۵ق)
مخنف بن سلیم ازدی[۲] علی ابن ابی‌طالب (۳۵-۴۰ق)
حارث بن ابی حارث بن ربیع[۳] علی ابن ابی‌طالب (۳۵-۴۰ق)
عمرو بن سلمه[۴] علی ابن ابی‌طالب (۳۵-۴۰ق)
یزید بن قیس ارحبی علی ابن ابی‌طالب (۳۵-۴۰ق)
امویان
ابولیلی قیس بن عبداللّه جعدی معاویة بن ابی‌سفیان (۴۱-۶۰ق)
هذیل بن قیس عنبری مروان بن حکم (۶۴-۶۵ق)
عتاب بن ورقاء ریاحی ؟ ؟ ؟ در ابتدا از سوی زبیریان

سپس از سوی عبدالملک بن مروان

(۶۵-۸۶ق)

خالد بن عتاب ریاحی ؟ ؟ ؟ عبدالملک بن مروان (۶۵-۸۶ق)
یزید بن معاویه بجلی منصوب از طرف مختار ثقفی
قطن بن قبیصه هلالی[۵]

(منصوب از طرف حجاج بن یوسف ثقفی حاکم عراق)

عبدالملک بن مروان (۶۵-۸۶ق)
براء بن قبیصه هلالی[۵]

(منصوب از طرف حجاج بن یوسف ثقفی حاکم عراق)

عبدالملک بن مروان (۶۵-۸۶ق)
وهزاد بن یزداد انباری[۶]

(منصوب از طرف حجاج بن یوسف ثقفی حاکم عراق)

عبدالملک بن مروان (۶۵-۸۶ق)
پسرعموی حجاج بن یوسف

(که از طرف او منصوب شد)

ولید بن عبدالملک (۸۶-۹۶ق)
زبیر[۷]

(منصوب حاکم عراق: یوسف بن عمر ثقفی)

هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۵ق)
عبیدالله بن ابی‌بکر

(منصوب حاکم عراق: یوسف بن عمر ثقفی)

هشام بن عبدالملک (۱۰۵-۱۲۵ق)
عبدالله بن معاویه[۸] (یا نایب وی) ۱۲۷ق ۱۲۹ق ۲ سال مروان دوم (۱۲۷-۱۳۲ق)
ابوالهیذام عامر بن ضباره غطفانی

(منصوب از طرف یزید بن عمر)

عباسیان
احمد بن عبیدالله بن احجم مروی خزاعی احتمالا ۱۴۳ق ۱۵۱ق ۷ سال منصور (۱۳۶-۱۵۸ق)
ایوب بن زیاد ۱۵۱ق ۱۵۶ق ۵ سال منصور (۱۳۶-۱۵۸ق)
هانی بن ابی‌هانی ۱۵۶ق منصور (۱۳۶-۱۵۸ق)
یحیی حرشی ۱۶۳ مهدی (۱۵۸–۱۶۹ق)
حکم بن سعید ۱۶۳ مهدی (۱۵۸–۱۶۹ق)
طیفور هادی (۱۶۹-۱۷۰ق)
عبدالله بن کوشید قمی

(پس از او قم از اصفهان جدا شد)

هارون‌الرشید (۱۷۰-۱۹۳ق)
فضل بن یحیی برمکی هارون‌الرشید (۱۷۰-۱۹۳ق)
یحیی حرشی مامون (۱۹۸-۲۱۸ق)
حسن بن سهل مامون (۱۹۸-۲۱۸ق)
یعقوب لیث صفاری (بنیانگذار صفاریان) معتمد (۲۵۶-۲۷۹ق)

حکومت یعقوب لیث مستقل اما با تایید خلیفه بوده

عمرو لیث صفاری (حکومت صفاریان) ۲۶۵ق ۲۸۷ق معتمد (۲۵۶-۲۷۹ق)

حکومت صفاریان مستقل اما با تایید خلیفه بوده

علی بن مهدی کسروی اصفهانی[۹] ۲۸۳ق ۲۸۹ق ۶ سال معتضد (۲۷۹-۲۸۹ق)
احمد بن کیغلغ ۳۱۹ق مقتدر (۲۹۵-۳۲۰ق)
مظفر بن یاقوت مقتدر (۲۹۵-۳۲۰ق)
علی بن بویه عمادالدوله (موسس آل‌بویه) مدتی کوتاه در زمان مقتدر
زیاریان
مرداویج زیاری ۳۱۹ق مرداویج زیاری (۳۱۹-۳۲۳)
مقتدر
راضی
وشمگیر زیاری وشمگیر زیاری
بوئیان
حسن رکن‌الدوله دیلمی ۳۲۷ق ؟ ؟
مؤیدالدوله دیلمی ۳۶۶ق ۳۷۲ق ؟
فخرالدوله دیلمی
مجدالدوله دیلمی ؟ ؟ ؟
غزنویان
سلطان محمود غزنوی ؟ ؟ ؟ سلطان محمود غزنوی
مسعود یکم غزنوی مسعود یکم غزنوی
ابوسهل همدانی
دیلمیان (آل کاکویه)
ابوجعفر محمد دشمن‌زیار علاءالدوله کاکویه ۴۲۵ق ؟ ؟
ظهیرالدین ابومنصور فرامرز کاکویه ؟ ۴۴۲ ق ؟
سلجوقیان
طغرل طغرل
آلپ ارسلان آلپ ارسلان
ملکشاه
عمید ابوالفتح مظفر نیشابوری ؟ ؟ ؟
عزالدین صنمار اصفهانی ارسلان بن طغرل
خواجه ابوالفتح مظفر فخرالملک ملکشاه یکم
خوارزمشاهیان
غیاث‌الدین خوارزمشاه غیاث‌الدین خوارزمشاه
ایلخانان
ناصرالدین علی ملک ارغون آقا

(پیش از تشکیل رسمی ایلخانان)

ناصرالدین علی ملک هلاکوخان
بهاءالدین محمد جوینی اباقا خان
اتابک افراسیاب لر مدتی کوتاه پس از مرگ بهاءالدین محمد جوینی

ارغون خان

جلال‌الدین همدانی غازان‌خان
خواجه عبداللطیف همدانی اولجایتو
آل اینجو
ابواسحاق اینجو ؟ ؟ ؟ ابواسحاق اینجو
آل مظفر
شاه سلطان ؟ ؟ ؟ امیر مبارزالدین
قطب‌الدین شاه محمود ۷۵۹ق ۷۷۶ق ۱۷ سال جلال‌الدین شاه‌شجاع
تیموریان
رستم میرزا تیموری ؟ ؟ ؟ تیمور
میرزا سلطان محمد گورکان شاهرخ
قره‌قویونلو
جهانشاه ؟ ؟ ؟ جهانشاه
آق‌قویونلو
اوزون حسن ؟ ؟ ؟ اوزون حسن
صفویان
؟ ؟ ؟ شاه اسماعیل یکم
افشاریان
ابوالفتح‌خان بختیاری آسترکی ۱۱۶۰ق ۱۱۶۴ق عادل شاه
شاهرخ‌شاه
ائتلاف میان ابوالفتح‌خان بختیاری آسترکی
و علی‌مردان‌خان چهارلنگ
و کریم خان زند
۱۱۶۴ق شاه اسماعیل سوم
زندیه
حاج آقا محمد رنانی ۱۱۷۳ق ۱۱۷۹ق ۶ سال کریم‌خان زند
علیمرادخان زند ۱۱۹۵ قمری اول ربیع الثانی ۱۱۹۹ قمری ۴ سال علیمرادخان زند
قاجار
محمدحسین خان صدر اصفهانی ۱۱۷۷ خورشیدی
۱۲۱۳ قمری
۱۱۸۵ خورشیدی
۱۲۲۱ قمری
۸ سال فتحعلی‌شاه
عبدالله خان امین‌الدوله ۱۱۸۵ خورشیدی
۱۲۲۱ قمری
۱۲۰۳ خورشیدی
۱۲۴۰ قمری
۱۹ سال فتحعلی‌شاه
سلطان محمد میرزا سیف‌الدوله ۱۲۰۳ خورشیدی
۱۲۴۰ قمری
۱۲۱۳ خورشیدی
شوال ۱۲۵۰ قمری
۱۰ سال فتحعلی‌شاه
خسروخان گرجی ۱۲۱۳ خورشیدی
شوال ۱۲۵۰ قمری
۱۲۱۶ خورشیدی
۱۲۵۳ قمری
۳ سال محمدشاه
ابوطالب غفاری (موقت) ۱۲۱۶ خورشیدی
۱۲۵۳ قمری
۴ ماه محمدشاه
فضلعلی خان قراباغی ۱۲۱۶ خورشیدی
۱۲۵۳ قمری
محمدشاه
منوچهرخان معتمدالدوله ۱۲۱۷ خورشیدی
۱۲۵۴ قمری
۱۲۲۰ خورشیدی
۱۲۵۷ قمری
۳ سال محمدشاه
میرزا نبی قزوینی ۱۲۲۴ خورشیدی
۱۲۶۱ قمری
محمدشاه
ناصرالدین شاه
سلیمان‌خان خان خانان ۱۲۲۷ خورشیدی
۱۲۶۴ قمری
۱۲۲۸ خورشیدی
۱۲۶۵ قمری
۱ سال ناصرالدین شاه
غلامحسین‌خان گرجی ۱۲۲۸ خورشیدی
۱۲۶۵ قمری
۱۲۳۳ خورشیدی
۱۲۷۱ قمری
۵ سال ناصرالدین شاه
حمزه میرزا حشمت‌الدوله ۱۲۳۳ خورشیدی
۱۲۷۱ قمری
۱۲۳۶ خورشیدی
۱۲۷۴ قمری
۳ سال ناصرالدین شاه
سلطان حسین‌میرزا جلال‌الدوله ۱۲۴۰ خورشیدی ۱۲۴۴ خورشیدی ۵ سال ناصرالدین شاه
مسعود میرزا ظل‌السلطان
(بار نخست)
۱۲۴۵ خورشیدی
۱۲۸۳ قمری
۱۲۴۷ خورشیدی
۱۲۸۵ قمری
۳ سال ناصرالدین شاه
میرزا حسینقلی‌خان نظام‌السلطنه مافی
(بار نخست)
۱۲۴۷ خورشیدی
۱۲۸۶ قمری
۱۲۴۷ خورشیدی
۱۲۸۶ قمری
۴ ماه ناصرالدین شاه
حاج ابراهیم خان تبرک (موقت) ۱۲۴۸ خورشیدی
۱۲۸۷ قمری
۱۲۵۰ خورشیدی
۱۲۸۹ قمری
۲ سال ناصرالدین شاه
سلطان مرادمیرزا حسام‌السلطنه ۱۲۵۰ خورشیدی
۱۲۸۹ قمری
۱۲۵۲ خورشیدی
۱۲۹۰ قمری
۲ سال ناصرالدین شاه
مسعود میرزا ظل‌السلطان
(بار دوم)
نایب‌الحکومه: سلیمان خان رکن‌الملک
۱۲۵۳ خورشیدی
۱۲۹۱ قمری
۱۲۸۵ خورشیدی
۱۳۲۴ قمری
۳۴ سال ناصرالدین شاه
مظفرالدین شاه
محمدعلی‌شاه
میرزا حسینقلی‌خان نظام‌السلطنه مافی
(بار دوم)
۱۲۸۶ خورشیدی
۲۹ صفر ۱۳۲۵
۱۲۸۶ خورشیدی
۲ جمادی‌الاول ۱۳۲۵
۳ ماه محمدعلی‌شاه
سلطان حسین میرزا نیرالدوله ۱ جمادی‌الثانی ۱۳۲۵ ۱۱ محرم ۱۳۲۶ ۸ ماه محمدعلی‌شاه
میرزا محمودخان علاءالملک ۲۴ محرم ۱۳۲۶ رجب ۱۳۲۶ ۵ ماه محمدعلی‌شاه
محمدخان غفاری اقبال‌الدوله ۱۲۸۷ خورشیدی
رجب ۱۳۲۶ قمری
۱۲۸۷ خورشیدی
۹ ذیحجه ۱۳۲۶
کمتر از ۱ سال محمدعلی‌شاه
نجف‌قلی‌خان صمصام‌السلطنه
(بار نخست)
۱۲ دی ۱۲۸۷
۹ ذیحجه ۱۳۲۶
۱ دی ۱۲۸۸
۹ ذیحجه ۱۳۲۷
حدود ۱ سال احمدشاه
سلطان محمد خان سردار اشجع
(بار نخست)
۱۲ دی ۱۲۸۸
۲۰ ذیحجه ۱۳۲۷
آبان ۱۲۸۹
شوال ۱۳۲۸
۱۱ ماه احمدشاه
شکرالله خان قوام‌الدوله ۲۸ مهر ۱۲۸۹
۶ شوال ۱۳۲۸
بهمن ۱۲۸۹
صفر ۱۳۲۹
۴ ماه احمدشاه
سلطان محمد خان سردار اشجع
(بار دوم)
۲۳ اردیبهشت ۱۲۹۰
۱۵ جمادی‌الاول ۱۳۲۹
دی ۱۲۹۰
محرم ۱۳۳۰
۸ ماه احمدشاه
خسرو خان سردار ظفر دی ۱۲۹۰
محرم ۱۳۳۰
۸ دی ۱۲۹۱
۱۹ محرم ۱۳۳۱
۱ سال احمدشاه
سلطان محمد خان سردار اشجع
(بار سوم)
۸ دی ۱۲۹۱
۱۹ محرم ۱۳۳۱
آذر ۱۲۹۲
ذیحجه ۱۳۳۱
۱۱ ماه احمدشاه
نجف‌قلی‌خان صمصام‌السلطنه
(بار دوم)
آذر ۱۲۹۲
ذیحجه ۱۳۳۱
۱۸ مهر ۱۲۹۴
۲ ذیحجه ۱۳۳۳
۱ سال و ۱۰ ماه احمدشاه
غلامحسین خان سردار محتشم
(بار نخست)
۱۸ مهر ۱۲۹۴
۲ ذیحجه ۱۳۳۳
؟ احمدشاه
سلطان محمد خان سردار اشجع
(بار چهارم)
؟ ؟ احمدشاه
نصیر خان سردار جنگ ۱۲۹۷ خورشیدی
۱۳۳۷ قمری
آذر ۱۲۹۹
ربیع‌الاول ۱۳۳۹
حدود ۲ سال احمدشاه
غلامحسین خان سردار محتشم
(بار دوم)
آذر ۱۲۹۹
ربیع‌الاول ۱۳۳۹
۲۰ دی ۱۳۰۰ ۱ سال احمدشاه
سلطان محمد خان سردار اشجع
(بار پنجم)
۲۰ دی ۱۳۰۰ شهریور ۱۳۰۱ احمدشاه

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

 • پوربختیار، غفار (زمستان ۱۳۸۵). «حاکمان بختیاری‌تبار اصفهان از مشروطیت تا سقوط قاجاریه». فصلنامهٔ گنجینهٔ اسناد. تهران: پژوهشکدهٔ اسناد سازمان اسناد و کتابخانهٔ ملی جمهوری اسلامی ایران. ۱۶ (۴): ۴۰-۶۱. دریافت‌شده در ۱۴ فروردین ۱۳۹۸.
 • انصاری، میرزا حسن‌خان (۱۳۵۸). سروشیار، جمشید، ویراستار. تاریخ اصفهان. ج. ۱. تهران.
 • چرچیل، جرج پرسی (۱۳۶۹). فرهنگ رجال قاجار. ترجمهٔ غلامحسین میرزاصالح. تهران: زرین.
 • پرگاری، صالح؛ فروهی، آرمان؛ شعبانی مقدم، عادل (مهر ۱۳۹۱). «اهمیت سیاسی اصفهان در دو قرن نخستین هجری». تاریخ اسلام. ۱۳ (۳): ۸۳-۱۰۴.
 • الهیاری، فریدون (بهار ۱۳۸۰). «اصفهان در دورهٔ ایلخانی». فرهنگ اصفهان (۱۹): ۵۶-۶۷.
 1. اصفهانی، ابونعیم. ذكر أخبار إصبهان. ج. ۱. ص. ۶۹.
 2. الفتوح. ج. ۲. ص. ۵۴۳. پارامتر |first1= بدون |last1= در Authors list وارد شده‌است (کمک)
 3. المنقری، نصر بن مزاحم. وقعة صفين [رخداد صفین]. مكتبة آية الله المرعشي النجفي‌. ص. ۱۰۵.
 4. اصفهانی، ابونعیم. ذكر أخبار إصبهان (به عربی). ج. ۱. ص. ۷۲.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ اصفهانی، ابونعیم. ذكر أخبار إصبهان. ج. ۲. ص. ۱۵۸.
 6. مافروخی اصفهانی، مفضل بن سعد. محاسن اصفهان. ص. ۱۰۹.
 7. بن ابی یعقوب، احمد. [lib.eshia.ir/10382/2/324 تاریخ یعقوبی] مقدار |پیوند= را بررسی کنید (کمک). ج. ۲. ص. ۳۲۴.
 8. البلاذری. انساب‌الاشراف. ج. ۲. ص. ۶۳.
 9. دائرة المعارف مؤلفان اسلامی. ج. ۱. ص. ۵۵۱.