فهرست ستارگان دارای سیارات فراخورشیدی

این صفحه فهرست ستارگان دارای سیاره است.

ستارگان تایید شدهویرایش

ستاره صورت فلکی بعد میل فاصله (ly) رده‌بندی سیاره جرم
(MJ)
شعاع
(RJ)
دوره
مداری

(d)
نیم‌قطر
بزرگ

(AU)
خروج
از مرکز
انحراف
(°)
سال کشف
دبلیوای‌اس‌پی-۱ زن برزنجیر 00h 20m 40s ‏ 24″ 59′ ‎+31° 1031 F7V b 0.89 1.44 2.51997 0.0382 0 83.9 2006
Upsilon Andromedae A Andromeda 01h 36m 48s ‏ 20″ 24′ ‎+41° 43.9 F8V b 0.687–1.37 4.617113 0.0595 0.023 30+ 1996
اچ‌دی ۱۷۱۵۶ Cassiopeia 02h 49m 44s ‏ 12″ 45′ ‎+71° 255.2 G0 b 3.111 0.964 21.21725 0.1594 0.6717 88.23 2007
دبلیوای‌اس‌پی-۱۱/اچ‌ای‌تی-پی-۱۰ Perseus 03h 09m 29s ‏ 25″ 40′ ‎+30° 408 K3V b 0.460 1.045 3.7224690 0.0439 0 88.5 2008
اپسیلون جوی Eridanus 03h 32m 55s ‏ 29″ 27′ ‎−09° 10.5 K2V b 1.55 2502 3.39 0.702 30.1 2000
ایکس‌او-۳ زرافه (صورت فلکی) 04h 21m 53s ‏ 01″ 49′ ‎+57° 660 F5V b 11.79 1.217 3.1915239 0.0454 0.26 84.2 2007
COROT-Exo-1 تک‌شاخ (صورت فلکی) 06h 48m 19s ‏ 08″ 06′ ‎–03° 1560 G0V b 1.03 1.49 1.5089557 0.025 0 85.1 2007
کوروت-۴ تک‌شاخ (صورت فلکی) 06h 48m 47s ‏ 22″ 40′ ‎−00° F0V b 0.72 1.17 9.20205 0.090 0 90 2008
اچ‌ای‌تی-پی-۹ Auriga 07h 20m 40s ‏ 26″ 08′ ‎+37° 1560 F b 0.78 1.4 3.92289 0.053 0 86.5 2008
ایکس‌او-۴ Lynx 07h 21m 33s ‏ 05″ 16′ ‎+58° 956 F5V b 1.72 1.34 4.12502 0.0555 0 88.7 2008
ایکس‌او-۵ Lynx 07h 46m 52s ‏ 41″ 05′ ‎+39° 880 G8V b 1.15 1.15 4.187732 0.0508 0 86.8 2008
XO-2 Lynx 07h 48m 07s ‏ 33″ 13′ ‎+50° 486 K0V b 0.57 0.973 2.615838 0.0369 0 88.58+ 2007
55 Cancri A Cancer 08h 52m 37s ‏ 02″ 20′ ‎+28° 40.9 G8V d 3.9-6.0 5218 5.77 0.025 53+-7 2002
اوجی‌ال‌ای-تی‌آر-۲۱۱ Carina 10h 40m 15s ‏ 20″ 27′ ‎−62° 5300 F b 1.03 1.36 3.67724 0.051 0 87.2+ 2007
OGLE-TR-132 Carina 10h 50m 34s ‏ 25″ 57′ ‎−61° 7110 F b 1.14 1.18 1.689868 0.0306 0 85 2003
اوجی‌ال‌ای-تی‌آر-۱۱۳ Carina 10h 52m 24s ‏ 48″ 26′ ‎−61° 1800 K b 1.32 1.09 1.4324757 0.0229 0 89.4 2004
اوجی‌ال‌ای-تی‌آر-۱۱۱ Carina 10h 53m 1s ‏ 20″ 24′ ‎−61° 5000 G or K b 0.53 1.0 4.01610 0.047 0 88.1 2002
اوجی‌ال‌ای-تی‌آر-۱۸۲ Carina 11h 09m 19s ‏ 43″ 05′ ‎−61° 12700 G b 1.01 1.13 3.9791 0.051 0 85.7 2007
گلیز ۴۳۶ Leo 11h 42m 11s ‏ 23″ 42′ ‎+26° 33.48 M2.5 b 0.0673 0.3985 2.64385 0.0291 0.150 86.5 2004
۲ام۱۲۰۷ قنطورس 12h 07m 33s ‏ 54″ 32′ ‎−39° 173 M8 b 3.3 1.5 620000 41 2004
پی‌اس‌آر بی۱۲۵۷+۱۲ Virgo 13h 00m 03s ‏ 57″ 40′ ‎+12° 980 pulsar B 0.014 66.5419 0.36 0.0186 53 1992
پی‌اس‌آر بی۱۲۵۷+۱۲ Virgo 13h 00m 03s ‏ 57″ 40′ ‎+12° 980 pulsar C 0.012 98.2114 0.46 0.0252 47 1992
اچ‌ای‌تی-پی-۳ خرس بزرگ 13h 44m 23s ‏ 43″ 01′ ‎+48° 457 K HAT-P-3b 0.599 0.890 2.899703 0.03894 0 87.24 2007
دبلیوای‌اس‌پی-۱۴ گاوران 14h 33m 06s ‏ 41″ 53′ ‎+21° 520 F5V b 7.725 1.259 2.243756 0.037 0.095 84.79 2008
اچ‌ای‌تی-پی-۴ گاوران 15h 19m 58s ‏ 47″ 13′ ‎+36° 1010 F HAT-P-4b 0.68 1.27 3.056536 0.0446 0 89.9 2007
گرگ-تی‌آر-۳ Lupus 15h 30m 19s ‏ 46″ 58′ ‎−42° 8950 K1V b 0.81 0.89 3.91405 0.0464 0 88.3 2007
XO-1 تاج شمالی 16h 02m 12s ‏ 11″ 10′ ‎+28° 600 G1V b 0.9 1.3 3.941534 0.0488 0 87.7 2006
اچ‌دی ۱۴۷۵۰۶ Hercules 16h 20m 36s ‏ 53″ 02′ ‎+41° 440 F8 HAT-P-2b 8.65 0.951 5.63341 0.0677 0.5163 90 2007
اچ‌دی ۱۴۹۰۲۶ Hercules 16h 30m 29s ‏ 50″ 20′ ‎+38° 257 G0IV b 0.36 0.725 2.8766 0.042 0 85.3 2005
اوجی‌ال‌ای-۲۰۰۵-بی‌ال‌جی-۰۷۱ال کژدم (صورت فلکی) 17h 50m 09s ‏ 23″ 40′ ‎−34° 9500 M b 3.5 3600 3.6 2005
اوجی‌ال‌ای-تی‌آر-۱۰ Sagittarius 17h 51m 28s ‏ 34″ 52′ ‎−29° 5000 G or K b 0.63 1.26 3.10129 0.04162 0 84.5 2002
جی‌اس‌سی ۰۳۰۸۹-۰۰۹۲۹ Hercules 17h 52m 07s ‏ 46″ 32′ ‎+37° 1300 G جی‌اس‌سی ۰۳۰۸۹-۰۰۹۲۹ 1.92 1.295 1.30619 0.0226 0 82.15 2007
اوجی‌ال‌ای-۲۰۰۶-بی‌ال‌جی-۱۰۹ال Sagittarius 17h 52m 35s ‏ 16″ 05′ ‎−30° 4900 b 0.71 1825 2.3 2008
اوجی‌ال‌ای-۲۰۰۶-بی‌ال‌جی-۱۰۹ال Sagittarius 17h 52m 35s ‏ 16″ 05′ ‎−30° 4900 c 0.27 5100 4.8 0.11 59 2008
جی‌اس‌سی ۰۲۶۲۰-۰۰۶۴۸ Hercules 17h 53m 13s ‏ 42″ 12′ ‎+37° 1400 F تی.آر.ای.اس ۴ 0.84 1.674 3.553945 0.0488 0 82.81 2006
اوجی‌ال‌ای-تی‌آر-۵۶ Sagittarius 17h 56m 35s ‏ 21″ 32′ ‎−29° 4892 G b 1.29 1.30 1.211909 0.0225 0 78.8 2003
SWEEPS J175853.92−291120.6 Sagittarius 17h 58m 54s ‏ 21″ 11′ ‎−29° 6500 SWEEPS-04 <3.8 0.81 4.2 0.055 87+ 2006
SWEEPS J175902.67−291153.5 Sagittarius 17h 59m 03s ‏ 54″ 11′ ‎−29° 6500 SWEEPS-11 9.7 1.13 1.796 0.03 84+ 2006
OGLE-2003-BLG-235L
/MOA-2003-BLG-53L
Sagittarius 18h 05m 16s ‏ 42″ 53′ ‎−28° 19000 K b 2.6 4.3 2004
ام‌اوای-۲۰۰۷-بی‌ال‌جی-۴۰۰ال Sagittarius 18h 09m 42s ‏ 27″ 13′ ‎−29° 20000 b 0.5–1.3 0.85 or 7.5 2008
اچ‌ای‌تی-پی-۵ شلیاق 18h 17m 37s ‏ 16″ 37′ ‎+36° 1110 G HAT-P-5b 1.06 1.26 2.788491 0.04075 0 86.75 2007
دبلیوای‌اس‌پی-۳ Lyra 18h 33m 32s ‏ 42″ 39′ ‎+35° 727 F7V b 1.76 1.31 1.846834 0.0317 0 2007
جی‌اس‌سی ۰۲۶۵۲-۰۱۳۲۴ شلیاق 19h 04m 09s ‏ 57″ 37′ ‎+36° 512 K0V TrES-1 0.61 1.081 3.030065 0.0393 0.135 88.2 2004
جی‌اس‌سی ۰۳۵۴۹-۰۲۸۱۱ Draco 19h 07m 14s ‏ 59″ 18′ ‎+49° 718 G0V جی‌اس‌سی ۰۳۵۴۹-۰۲۸۱۱ 1.28 1.24 2.47063 0.0367 0 83.9 2006
COROT-Exo-2 مار (صورت فلکی) 19h 27m 07s ‏ 02″ 23′ ‎+01° 930 G7V b 3.31 1.429 1.7429964 0.0281 0 87.84 2007
HAT-P-7 Cygnus 19h 28m 59s ‏ 10″ 58′ ‎+47° 1044 F8 b 1.776 1.363 2.2047299 0.0377 0 85.7 2008
اچ‌دی ۱۸۹۷۳۳ روباهک 20h 00m 43s ‏ 39″ 42′ ‎+22° 62.9 K1–K2 b 1.15 1.154 2.219 0.0313 0.00 85.3 2005
دبلیوای‌اس‌پی-۲ دلفین (صورت فلکی) 20h 30m 54s ‏ 46″ 25′ ‎+06° 493 K1V b 0.88 1.04 2.152226 0.0307 0 87 2006
WASP-7 میکروسکوپ (صورت فلکی) 20h 44m 10s ‏ 31″ 13′ ‎−39° 460 F5V b 0.96 0.915 4.954658 0.0618 0 89.6 2008
اچ‌دی ۲۰۹۴۵۸ Pegasus 22h 03m 10s ‏ 04″ 53′ ‎+18° 154 G0V b 0.69 1.35 3.52474541 0.045 0.00 86.1 1999
گلیز ۸۷۶ Aquarius 22h 53m 13s ‏ 13″ 15′ ‎−14° 15.3 M4V b 1.9–2.4 60.940 0.25 0.1 84+-6 1998
ADS 16402 B چلپاسه (صورت فلکی) 22h 57m 47s ‏ 30″ 40′ ‎+38° 453 G0V HAT-P-1b 0.524 1.225 4.4652934 0.0553 0.067- 86.28 2006
دبلیوای‌اس‌پی-۱۰ Pegasus 23h 15m 58s ‏ 46″ 27′ ‎+31° 290 K5 b 3.06 1.29 3.0927616 0.0371 0.057 86.8 2008
دبلیوای‌اس‌پی-۴ Phoenix 23h 34m 15s ‏ 41″ 03′ ‎−42° 851 G7V b 1.2704 1.4465 1.3382277 0.0230 0 87.54 2007
اچ‌ای‌تی-پی-۶ Andromeda 23h 39m 06s ‏ 58″ 27′ ‎+42° 650 F HAT-P-6b 1.057 1.33 3.852985 0.05235 0 85.51 2007
دبلیوای‌اس‌پی-۵ Phoenix 23h 57m 24s ‏ 38″ 16′ ‎−41° 967 G4V b 1.6 1.13 1.63 0.0269 85+ 2007
COROT-Exo-5 F9V b 0.86 1.2 4 2008
دبلیوای‌اس‌پی-۶ 1001 G8V b 0.5 1.3 3.36 0.0269 2008
دبلیوای‌اس‌پی-۸ 160 G6 b 2.23 1.17 8.16 0.0793 2008
WASP-9 489 G0 b 2.3 1.3 1.99 0.0311 2008
دبلیوای‌اس‌پی-۱۲ 871 G0V b 1.12 1.68 1.09 0.0207 2008
دبلیوای‌اس‌پی-۱۳ 509 F9 b 0.37 1.03 4.35 0.0522 2008
دبلیوای‌اس‌پی-۱۵ 1005 F5 b 0.54 1.16 3.75 0.0472 2008

نامزدویرایش

ستاره صورت فلکی بعد میل فاصله (ly) رده‌بندی سیاره جرم
(MJ)
شعاع
(RJ)
دوره
مداری

(d)
نیم‌قطر
بزرگ

(AU)
خروج
از مرکز
انحراف
(°)
سال کشف
اچ‌دی ۱۴۲ Phoenix 00h 06m 19s ‏ 30″ 04′ ‎−49° 67.18 G1IV b >1.31 350.3 1.045 0.26 2001
جی‌جی ۳۰۲۱ توکان (صورت فلکی) 00h 16m 12s ‏ 04″ 51′ ‎–79° 57.47 G6V b >3.37 133.71 0.495 0.511 2000
اچ‌دی ۲۰۳۹ Phoenix 00h 24m 20s ‏ 00″ 39′ ‎−56° 293 G2/G3IV–V b >4.85 1192.582 2.19 0.68 2002
اچ‌دی ۲۶۳۸ نهنگ (صورت فلکی) 00h 29m 59s ‏ 50″ 45′ ‎−05° 175.18 G5 b >0.48 3.4442 0.044 0 2005
54 Piscium A Pisces 00h 39m 21s ‏ 01″ 15′ ‎+21° 36.2 K0V b >0.227 62.206 0.296 0.618 2003
اچ‌دی ۴۱۱۳ Sculptor 00h 43m 13s ‏ 57″ 58′ ‎−37° 144 G5V b >1.56 526.62 1.28 0.903 2007
اچ‌دی ۴۲۰۸ Sculptor 00h 44m 26s ‏ 56″ 30′ ‎−26° 106.6 G5V b >0.804 828.0 1.650 0.052 2001
اچ‌دی ۴۳۰۸ توکان (صورت فلکی) 00h 44m 39s ‏ 58″ 38′ ‎−65° 71.39 G5V b >0.0442 15.56 0.115 0.00 2005
اچ‌دی ۴۲۰۳ Pisces 00h 44m 41s ‏ 56″ 26′ ‎+20° 253 G5 b >1.65 400.944 1.09 0.46 2001
اچ‌دی ۵۳۱۹ نهنگ (صورت فلکی) 00h 55m 01s ‏ 22″ 47′ ‎+00° 326 K0III b >1.94 669.37 1.74 0.12 2007
اچ‌دی ۶۴۳۴ Phoenix 01h 04m 40s ‏ 17″ 29′ ‎−39° 131.5 G3IV b >0.39 21.998 0.14 0.17 2000
اچ‌دی ۸۵۷۴ Pisces 01h 25m 12s ‏ 00″ 34′ ‎+28° 144 F8 b >2.23 228.8 0.76 0.4 2002
Upsilon Andromedae A Andromeda 01h 36m 48s ‏ 20″ 24′ ‎+41° 43.9 F8V c >1.97 241.23 0.830 0.262 1999
Upsilon Andromedae A Andromeda 01h 36m 48s ‏ 20″ 24′ ‎+41° 43.9 F8V d >3.93 1290.1 2.54 0.258 1999
q1 Eridani Eridanus 01h 42m 29s ‏ 27″ 44′ ‎−53° 56.57 F8V b >0.93 1003 2.03 0.16 2003
۱۰۹ ماهی Pisces 01h 44m 55s ‏ 59″ 04′ ‎+20° 106 G5IV b >6.38 1076.4 2.16 0.1023 2000
اچ‌دی ۱۱۵۰۶ نهنگ (صورت فلکی) 01h 52m 51s ‏ 25″ 30′ ‎−19° 175.6 G0V b >4.74 1406 2.50 0.22 2007
Eta2 Hydri آبمار 01h 54m 56s ‏ 50″ 38′ ‎−67° 216.89 G8.5III b >6.54 711 1.93 0.40 2005
اچ‌دی ۱۱۹۶۴ نهنگ (صورت فلکی) 01h 57m 09s ‏ 32″ 14′ ‎−10° 110.8 G5IV b >0.090 38.02 0.253 0.22 2005
اچ‌دی ۱۱۹۶۴ نهنگ (صورت فلکی) 01h 57m 09s ‏ 32″ 14′ ‎−10° 110.8 G5IV d >0.21 360 1.13 0.63 2007
اچ‌دی ۱۱۹۶۴ نهنگ (صورت فلکی) 01h 57m 09s ‏ 32″ 14′ ‎−10° 110.8 G5IV c >0.77 1924 3.46 0.05 2005
اچ‌دی ۱۲۶۶۱ Aries 02h 04m 34s ‏ 51″ 24′ ‎+25° 121.2 G6V b >2.34 262.53 0.834 0.361 2000
اچ‌دی ۱۲۶۶۱ Aries 02h 04m 34s ‏ 51″ 24′ ‎+25° 121.2 G6V c >1.83 1679 2.86 0.017 2002
Gliese 86 A Eridanus 02h 10m 14s ‏ 00″ 50′ ‎−50° 35.9 K1V b >3.91 15.76491 0.113 0.0416 2000
۷۹ نهنگ نهنگ (صورت فلکی) 02h 35m 19s ‏ 38″ 33′ ‎−03° 117.1 G5IV b >0.260 75.523 0.363 0.252 2000
اچ‌دی ۱۶۱۷۵ Perseus 02h 37m 01s ‏ 45″ 03′ ‎+42° 195 G0 b >4.5 856 2.07 0.48 2007
۸۱ نهنگ نهنگ (صورت فلکی) 02h 37m 42s ‏ 46″ 23′ ‎−03° 317 G5III b >5.3 952.7 2.5 0.206 2008
یوتا ساعت ساعت (صورت فلکی) 02h 42m 31s ‏ 12″ 48′ ‎−50° 50.6 G0Vp b >2.24 311.3 0.91 0.22 1998
اچ‌دی ۱۷۰۹۲ Perseus 02h 46m 22s ‏ 11″ 39′ ‎+49° 109 K0III b >4.6 359.9 1.29 0.166 2007
ابرخس ۱۴۸۱۰ Aries 03h 11m 14s ‏ 50″ 05′ ‎+21° 173 G5 b >3.84 6.6792 0.0692 0.147 2006
ابرخس ۱۴۸۱۰ Aries 03h 11m 14s ‏ 50″ 05′ ‎+21° 173 G5 c >0.76 95.2914 0.407 0.4088 2006
94 Ceti A نهنگ (صورت فلکی) 03h 12m 46s ‏ 45″ 11′ ‎−01° 73 F8V b >1.69 535.7 1.428 0.30 2000
اچ‌دی ۲۰۳۶۷ Aries 03h 17m 40s ‏ 37″ 07′ ‎+31° 88.44 G0 b >1.07 500 1.25 0.23 2002
اچ‌دی ۲۰۷۸۲ کوره (صورت فلکی) 03h 20m 03s ‏ 14″ 51′ ‎−28° 117 G2V b >1.8 585.86 1.36 0.92 2006
اچ‌دی ۲۳۱۲۷ تور (صورت فلکی) 03h 39m 24s ‏ 40″ 04′ ‎−60° 290 G2V b >1.5 1214 2.4 0.44 2007
اچ‌دی ۲۳۰۷۹ تور (صورت فلکی) 03h 39m 43s ‏ 57″ 54′ ‎−52° 113.5 F8/G0V b >2.61 738.459 1.65 0.1 2001
اچ‌دی ۲۳۵۹۶ Perseus 03h 48m 00s ‏ 50″ 31′ ‎+40° 170 F8 b >7.19 1558 2.72 0.314 2002
اچ‌دی ۲۴۰۴۰ Taurus 03h 50m 23s ‏ 35″ 28′ ‎+17° 151.7 G0 b >4.04 3400 4.68 0.068 2006
Epsilon Reticuli A تور (صورت فلکی) 04h 16m 29s ‏ 07″ 18′ ‎−59° 59.45 K2IVa b >1.56 428.1 1.271 0.060 2001
اچ‌دی ۲۷۸۹۴ تور (صورت فلکی) 04h 20m 47s ‏ 39″ 24′ ‎−59° 138.1 K2V b >0.618 17.991 0.1221 0.049 2005
اچ‌دی ۲۸۱۸۵ Eridanus 04h 26m 26s ‏ 02″ 33′ ‎−10° 129 G5 b >5.72 383.0 1.031 0.070 2001
اپسیلون گاو Taurus 04h 28m 37s ‏ 50″ 10′ ‎+19° 155 K0III b >7.6 645.5 1.93 0.151 2007
اچ‌دی ۳۰۱۷۷ ماهی زرین 04h 41m 54s ‏ 14″ 01′ ‎−58° 179 G8V b >9.17 2819.654 3.86 0.3 2002
گلیز ۱۷۶ Taurus 04h 42m 56s ‏ 29″ 57′ ‎+18° 30.7 M2.5V b >0.0757 10.2366 0.0727 0.23 2007
اچ‌دی ۳۳۲۸۳ Lepus 05h 08m 01s ‏ 50″ 47′ ‎−26° 280 G3V b >0.33 18.179 0.168 0.48 2006
اچ‌دی ۳۳۵۶۴ زرافه (صورت فلکی) 05h 22m 33s ‏ 52″ 13′ ‎+79° 68.4 F6V b >9.1 388 1.1 0.34 2005
اچ‌دی ۳۷۱۲۴ Taurus 05h 37m 02s ‏ 50″ 43′ ‎+20° 108.3 G4V b >0.61 154.46 0.53 0.055 1999
اچ‌دی ۳۷۱۲۴ Taurus 05h 37m 02s ‏ 50″ 43′ ‎+20° 108.3 G4V d >0.6 843.6 1.64 0.14 2002
اچ‌دی ۳۷۱۲۴ Taurus 05h 37m 02s ‏ 50″ 43′ ‎+20° 108.3 G4V c >0.66 2295 3.19 0.2 2005
پی کوهمیز Mensa 05h 37m 09s ‏ 08″ 28′ ‎−80° 59.39 G1V b >10.312 2151 3.379 0.6405 2001
اچ‌دی ۳۷۶۰۵ Orion 05h 40m 01s ‏ 38″ 03′ ‎+06° 140 K0V b >2.3 55 0.25 0.677 2004
HD 38529 A Orion 05h 46m 34s ‏ 05″ 10′ ‎+01° 138 G4IV b >0.78 14.309 0.129 0.29 2000
HD 40307 سه‌پایه (صورت فلکی) 05h 54m 04s ‏ 24″ 01′ ‎–60° 41.7 K2.5V b >0.0132 4.3115 0.047 0 2008
HD 40307 سه‌پایه (صورت فلکی) 05h 54m 04s ‏ 24″ 01′ ‎–60° 41.7 K2.5V c >0.0216 9.62 0.081 0 2008
HD 40307 سه‌پایه (صورت فلکی) 05h 54m 04s ‏ 24″ 01′ ‎–60° 41.7 K2.5V d >0.0288 20.46 0.134 0 2008
HD 41004 A سه‌پایه (صورت فلکی) 05h 59m 49s ‏ 22″ 14′ ‎−48° 139 K1V b >2.3 655 1.31 0.39 2004
اچ‌دی ۴۰۹۷۹ Auriga 06h 04m 29s ‏ 37″ 15′ ‎+44° 109 F8V b >3.83 263.84 0.855 0.269 2002
اچ‌دی ۴۳۶۹۱ Auriga 06h 19m 35s ‏ 32″ 05′ ‎+41° 304 G0IV-V b >2.49 36.96 0.24 0.14 2007
اچ‌دی ۴۵۳۵۰ Auriga 06h 28m 45s ‏ 46″ 57′ ‎+38° 160.0 G5IV b >1.82 962.1 1.918 0.778 2005
اچ‌دی ۴۵۶۵۲ تک‌شاخ (صورت فلکی) 06h 29m 13s ‏ 02″ 56′ ‎+10° 117.9 G8-K0 b >0.47 44 0.23 0.38 2008
۶ سیاه‌گوش Lynx 06h 30m 47s ‏ 46″ 09′ ‎+58° 186 K0IV b >2.4 899 2.2 0.134 2008
اچ‌دی ۴۶۳۷۵ تک‌شاخ (صورت فلکی) 06h 33m 12s ‏ 46″ 27′ ‎+05° 108.9 K1IV b >0.226 3.023573 0.0398 0.063 2000
اچ‌دی ۴۷۱۸۶ سگ بزرگ 06h 36m 09s ‏ 20″ 37′ ‎–27° 123.4 G6V b >0.0717 4.08 ~0.0461 ~0.0289 2008
اچ‌دی ۴۷۱۸۶ سگ بزرگ 06h 36m 09s ‏ 20″ 37′ ‎–27° 123.4 G6V c >0.35 1354 ~2.4544 ~0.1170 2008
اچ‌دی ۴۷۵۳۶ سگ بزرگ 06h 37m 47s ‏ 23″ 20′ ‎−32° 395 K1III b >4.96 430 1.61 0.2 2003
اچ‌دی ۴۷۵۳۶ سگ بزرگ 06h 37m 47s ‏ 23″ 20′ ‎−32° 395 K1III c >6.98 2500 3.72 0.14 2007
اچ‌دی ۴۹۶۷۴ Auriga 06h 51m 30s ‏ 03″ 52′ ‎+40° 133.8 G5V b >0.105 4.94737 0.0580 0.087 2002
اچ‌دی ۵۰۴۹۹ کشتی‌دم 06h 52m 02s ‏ 56″ 54′ ‎−33° 154.2 GIV b >1.71 2582.7 3.86 0.23 2005
اچ‌دی ۵۰۵۵۴ Gemini 06h 54m 42s ‏ 44″ 14′ ‎+24° 101.2 F8 b >4.9 1279 2.38 0.42 2002
اچ‌دی ۵۲۲۶۵ تک‌شاخ (صورت فلکی) 07h 00m 18s ‏ 01″ 22′ ‎−05° 91.5 G0V b >1.09 119.290 0.504 0.325 2000
اچ‌دی ۵۹۶۸۶ Gemini 07h 31m 48s ‏ 09″ 05′ ‎+17° 300 K2III b >5.25 303 0.911 0 2003
اچ‌دی ۶۰۵۳۲ Puppis 07h 34m 03s ‏ 46″ 17′ ‎−22° 83.8 F6IV-V b >1.03 201.3 0.759 0.28 2008
اچ‌دی ۶۰۵۳۲ Puppis 07h 34m 03s ‏ 46″ 17′ ‎−22° 83.8 F6IV-V c >2.46 604 1.58 0.02 2008
NGC 2423-3 Puppis 07h 37m 09s ‏ 24″ 54′ ‎−13° 2500 K-M b >10.6 714.3 2.1 0.21 2007
اچ‌دی ۶۳۴۵۴ آفتاب‌پرست (صورت فلکی) 07h 39m 21s ‏ 44″ 16′ ‎−78° 116.7 K4V b >0.38 2.81782 0.036 0 2005
Pollux Gemini 07h 45m 18s ‏ 34″ 01′ ‎+28° 33.7 K0IIIb b >2.3 589.64 1.64 0.02 2006
اچ‌دی ۶۵۲۱۶ Carina 07h 53m 4s ‏ 50″ 38′ ‎−63° 116.0 G5V b >1.22 613 1.374 0.41 2003
اچ‌دی ۶۶۴۲۸ تک‌شاخ (صورت فلکی) 08h 03m 28s ‏ 45″ 09′ ‎−01° 180 G5 b >2.82 1973 3.18 0.465 2006
اچ‌دی ۶۸۹۸۸ خرس بزرگ 08h 18m 22s ‏ 38″ 27′ ‎+61° 189 G0 b >1.92 6.276370 0.0704 0.1497 2001
اچ‌دی ۶۸۹۸۸ خرس بزرگ 08h 18m 22s ‏ 38″ 27′ ‎+61° 189 G0 c >5.29 4100 5.32 0.01 2006
اچ‌دی ۶۹۸۳۰ کشتی‌دم 08h 18m 23s ‏ 55″ 37′ ‎−12° 41 K0V b >0.033 8.667 0.0785 0.1 2006
اچ‌دی ۶۹۸۳۰ کشتی‌دم 08h 18m 23s ‏ 55″ 37′ ‎−12° 41 K0V c >0.038 31.56 0.186 0.13 2006
اچ‌دی ۶۹۸۳۰ کشتی‌دم 08h 18m 23s ‏ 55″ 37′ ‎−12° 41 K0V d >0.058 197 0.63 0.07 2006
اچ‌دی ۷۰۶۴۲ کشتی‌دم 08h 21m 28s ‏ 19″ 42′ ‎−39° 95 G5V b >1.97 2068 3.232 0.034 2003
اچ‌دی ۷۰۵۷۳ Hydra 08h 22m 50s ‏ 34″ 51′ ‎+01° 149 G1-1.5V b >6.1 851.8 1.76 0.4 2007
اچ‌دی ۷۲۶۵۹ Hydra 08h 34m 03s ‏ 05″ 34′ ‎−01° 168 G0V b >2.96 3177.4 4.16 0.2 2002
اچ‌دی ۷۳۲۵۶ قطب‌نما (صورت فلکی) 08h 36m 23s ‏ 15″ 02′ ‎−30° 119 G8/K0 b >1.87 2.54858 0.037 0.03 2003
اچ‌دی ۷۳۵۲۶ Vela 08h 37m 16s ‏ 08″ 19′ ‎−41° 323 G6V b >2.07 187.5 0.66 0.39 2002
اچ‌دی ۷۳۵۲۶ Vela 08h 37m 16s ‏ 08″ 19′ ‎−41° 323 G6V c >2.30 376.9 1.05 0.40 2006
پی² خرس بزرگ خرس بزرگ 08h 40m 13s ‏ 41″ 19′ ‎+64° 252 K1III b >7.1 269.3 0.87 0.432 2007
گلیز ۳۱۷ قطب‌نما (صورت فلکی) 08h 40m 59s ‏ 23″ 27′ ‎−23° 29.9 M3.5 b >1.2 692.9 0.95 0.193 2007
اچ‌دی ۷۴۱۵۶ Hydra 08h 42m 25s ‏ 41″ 34′ ‎+04° 210.6 G0 b >1.88 51.65 0.294 0.64 2001
اچ‌دی ۷۴۱۵۶ Hydra 08h 42m 25s ‏ 41″ 34′ ‎+04° 210.6 G0 d >0.4 346.6 1.04 0.25 2007
اچ‌دی ۷۴۱۵۶ Hydra 08h 42m 25s ‏ 41″ 34′ ‎+04° 210.6 G0 c >8.03 2476 3.85 0.43 2001
اچ‌دی ۷۵۲۸۹ Vela 08h 47m 40s ‏ 12″ 44′ ‎−41° 94.36 G0V b >0.467 3.509267 0.0482 0.034 1999
55 Cancri A Cancer 08h 52m 37s ‏ 02″ 20′ ‎+28° 40.9 G8V e >0.034 2.81705 0.038 0.07 2004
55 Cancri A Cancer 08h 52m 37s ‏ 02″ 20′ ‎+28° 40.9 G8V b >0.824 14.65162 0.115 0.014 1996
55 Cancri A Cancer 08h 52m 37s ‏ 02″ 20′ ‎+28° 40.9 G8V c >0.169 44.3446 0.240 0.086 2002
55 Cancri A Cancer 08h 52m 37s ‏ 02″ 20′ ‎+28° 40.9 G8V f >0.144 260 0.781 0.2 2005
اچ‌دی ۷۵۸۹۸ Lynx 08h 53m 51s ‏ 25″ 03′ ‎+33° 262.9 G0IV b >2.51 407.26 1.168 0.10 2007
اچ‌دی ۷۶۷۰۰ ماهی پرنده (صورت فلکی) 08h 53m 55s ‏ 03″ 48′ ‎−66° 194.6 G6V b >0.233 3.97097 0.0511 0.095 2002
HD 80606 خرس بزرگ 09h 22m 37s ‏ 13″ 36′ ‎+50° 190 G5 b >4.31 111.4487 0.468 0.9349 2001
اچ‌دی ۸۱۰۴۰ Leo 09h 23m 47s ‏ 52″ 21′ ‎+20° 106.2 G2/G3 b >6.86 1001.7 1.94 0.526 2005
۴۱ سیاه‌گوش خرس بزرگ 09h 28m 40s ‏ 05″ 36′ ‎+45° 287.9 K0III-IV b >2.7 184.02 0.81 0 2008
اچ‌دی ۸۲۹۴۳ Hydra 09h 34m 50s ‏ 46″ 07′ ‎−12° 89.56 G0 c >1.85 219.4 0.75 0.38 2001
اچ‌دی ۸۲۹۴۳ Hydra 09h 34m 50s ‏ 46″ 07′ ‎−12° 89.56 G0 b >1.84 435.1 1.18 0.18 2000
اچ‌دی ۸۳۴۴۳ Vela 09h 37m 11s ‏ 19″ 16′ ‎−43° 141.9 K0V b >0.38 2.98565 0.039 0.013 2000
اچ‌دی ۸۶۰۸۱ سکستان 09h 56m 06s ‏ 30″ 48′ ‎−03° 297 F8V b >1.5 2.1375 0.039 0.008 2006
اچ‌دی ۸۸۱۳۳ Leo 10h 10m 07s ‏ 12″ 11′ ‎+18° 242.7 G5IV b >0.299 3.41587 0.0472 0.133 2004
اچ‌دی ۸۹۳۰۷ Leo 10h 18m 21s ‏ 15″ 37′ ‎+12° 108 G0V b >2.73 3090 4.15 0.27 2004
اچ‌دی ۸۹۷۴۴ خرس بزرگ 10h 22m 10s ‏ 46″ 13′ ‎+41° 130 F7V b >8.58 256.80 0.934 0.6770 2000
اچ‌دی ۹۲۷۸۸ سکستان 10h 42m 48s ‏ 01″ 11′ ‎−02° 107.1 G5 b >3.86 377.7 0.97 0.27 2000
اچ‌دی ۹۳۰۸۳ تلمبه (صورت فلکی) 10h 44m 20s ‏ 37″ 34′ ‎−33° 94.22 K3V b >0.37 143.58 0.477 0.14 2005
BD−10°3166 Crater 10h 58m 28s ‏ 13″ 46′ ‎−10° 218 G4V b >0.458 3.48777 0.0452 0.019 2000
۴۷ خرس بزرگ خرس بزرگ 10h 59m 29s ‏ 46″ 25′ ‎+40° 45.9 G0V b >2.60 1083.2 2.11 0.049 1996
۴۷ خرس بزرگ خرس بزرگ 10h 59m 29s ‏ 46″ 25′ ‎+40° 45.9 G0V c >1.34 7586 7.73 0.005 2002
اچ‌دی ۹۹۱۰۹ Leo 11h 24m 17s ‏ 44″ 31′ ‎−01° 197 K0 b >0.502 439.3 1.105 0.09 2006
83 Leonis B Leo 11h 26m 46s ‏ 22″ 00′ ‎+03° 58.64 K2V b >0.109 17.0431 0.1232 0.254 2005
اچ‌دی ۱۰۰۷۷۷ Leo 11h 35m 52s ‏ 21″ 45′ ‎−04° 172 K0V b >1.16 383.7 1.03 0.36 2007
اچ‌دی ۱۰۱۹۳۰ قنطورس 11h 43m 30s ‏ 24″ 00′ ‎−58° 99.42 K1V b >0.30 70.46 0.302 0.11 2005
اچ‌دی ۱۰۲۱۱۷ قنطورس 11h 44m 50s ‏ 13″ 42′ ‎−58° 136.9 G6V b >0.172 20.8133 0.1532 0.121 2004
اچ‌دی ۱۰۲۱۹۵ Virgo 11h 45m 42s ‏ 17″ 49′ ‎+02° 94 G8V ET-1 >0.488 4.115 0.049 0.06 2006
اچ‌دی ۱۰۲۲۷۲ Virgo 11h 46m 24s ‏ 26″ 07′ ‎+14° 1170 K0 b >5.9 127.58 0.614 0.05 2008
اچ‌دی ۱۰۲۲۷۲ Virgo 11h 46m 24s ‏ 26″ 07′ ‎+14° 1170 K0 c >2.6 520 1.57 0.68 2008
اچ‌دی ۱۰۴۹۸۵ زرافه (صورت فلکی) 12h 05m 15s ‏ 20″ 54′ ‎+76° 333 G9III b >6.3 198.2 0.78 0.03 2003
اچ‌دی ۱۰۶۲۵۲ Virgo 12h 13m 29s ‏ 29″ 02′ ‎+10° 122.1 G0 b >6.81 1500 2.61 0.54 2002
اچ‌دی ۱۰۷۱۴۸ Virgo 12h 19m 13s ‏ 11″ 19′ ‎−03° 167.3 G5 b >0.21 48.056 0.269 0.05 2006
اچ‌دی ۱۰۸۱۴۷ چلیپا (صورت فلکی) 12h 25m 46s ‏ 19″ 01′ ‎−64° 125.7 F8/G0V b >0.40 10.901 0.104 0.498 2000
اچ‌دی ۱۰۸۸۷۴ گیسو (صورت فلکی) 12h 30m 26s ‏ 47″ 52′ ‎+22° 223.4 G5 b >1.36 395.4 1.051 0.07 2003
اچ‌دی ۱۰۸۸۷۴ گیسو (صورت فلکی) 12h 30m 26s ‏ 47″ 52′ ‎+22° 223.4 G5 c >1.018 1605.8 2.68 0.25 2005
اچ‌دی ۱۰۹۷۴۹ قنطورس 12h 37m 16s ‏ 43″ 48′ ‎−40° 192.5 G3IV b >0.28 5.24 0.0635 0.01 2005
اچ‌دی ۱۱۱۲۳۲ مگس جنوبی 12h 48m 51s ‏ 30″ 25′ ‎−68° 94.6 G8V b >6.8 1143 1.97 0.2 2004
پی‌اس‌آر بی۱۲۵۷+۱۲ Virgo 13h 00m 03s ‏ 57″ 40′ ‎+12° 980 pulsar A 6.3×10−5 25.262 0.19 0 1994
اچ‌دی ۱۱۴۳۸۶ قنطورس 13h 10m 39s ‏ 17″ 03′ ‎−35° 91.42 K3V b >1.24 937.7 1.65 0.23 2004
اچ‌دی ۱۱۴۷۶۲ گیسو (صورت فلکی) 13h 12m 19s ‏ 01″ 31′ ‎+17° 91.3 F9V b >11.02 83.8881 0.363 0.3359 1989
اچ‌دی ۱۱۴۷۸۳ Virgo 13h 12m 43s ‏ 54″ 15′ ‎−02° 66.60 K0 b >1.034 496.9 1.169 0.085 2001
اچ‌دی ۱۱۴۷۲۹ قنطورس 13h 12m 44s ‏ 24″ 52′ ‎−31° 114.1 G3V b >0.95 1114 2.11 0.167 2003
۷۰ دوشیزه Virgo 13h 28m 26s ‏ 12″ 47′ ‎+13° 59.1 G4V b >7.49 116.6884 0.484 0.4007 1996
اچ‌دی ۱۱۷۲۰۷ قنطورس 13h 29m 21s ‏ 15″ 34′ ‎−35° 108 G8IV/V b >2.06 2627.08 3.78 0.16 2004
اچ‌دی ۱۱۷۶۱۸ قنطورس 13h 32m 25s ‏ 16″ 16′ ‎−47° 124.0 G2V b >0.178 25.827 0.176 0.42 2004
اچ‌دی ۱۱۸۲۰۳ خرس بزرگ 13h 34m 02s ‏ 42″ 43′ ‎+53° 289 K0 b >2.13 6.1335 0.07 0.309 2005
Tau Boötis A گاوران 13h 47m 17s ‏ 22″ 27′ ‎+17° 50.84 F7V b >4.13 3.312463 0.0481 0.023 1996
اچ‌دی ۱۲۱۵۰۴ قنطورس 13h 57m 17s ‏ 24″ 02′ ‎−56° 144.6 G2V b >1.22 63.33 0.33 0.03 2000
اچ‌دی ۱۲۲۴۳۰ Hydra 14h 02m 22s ‏ 47″ 25′ ‎−27° 440 K3III b >3.71 344.95 1.02 0.68 2003
اچ‌دی ۱۲۵۶۱۲ Virgo 14h 20m 54s ‏ 53″ 28′ ‎−17° 172.3 G3V b >3.5 502 1.2 0.39 2007
اچ‌دی ۱۲۸۳۱۱ گاوران 14h 36m 00s ‏ 47″ 44′ ‎+09° 54.14 K0 b >2.19 458.6 1.100 0.25 2000
اچ‌دی ۱۲۸۳۱۱ گاوران 14h 36m 00s ‏ 47″ 44′ ‎+09° 54.14 K0 c >3.22 928 1.76 0.170 2005
اچ‌دی ۱۳۰۳۲۲ Virgo 14h 47m 32s ‏ 53″ 16′ ‎−00° 97.02 K0V b >1.08 10.724 0.088 0.048 2000
اچ‌دی ۱۳۲۴۰۶ گاوران 14h 56m 55s ‏ 56″ 22′ ‎+53° 232 G0V b >5.61 974 1.98 0.34 2007
۲۳ ترازو Libra 15h 13m 28s ‏ 33″ 18′ ‎−25° 81 G5V b >1.62 258.31 0.820 0.243 1999
اچ‌دی ۱۳۶۱۱۸ مار (صورت فلکی) 15h 18m 55s ‏ 32″ 35′ ‎−01° 171 F9V b >11.9 1209 2.3 0.37 2002
گلیز ۵۸۱ Libra 15h 19m 26s ‏ 20″ 43′ ‎−07° 19.9 M3 b >0.04978 5.36843 0.04061 0.01374 2005
گلیز ۵۸۱ Libra 15h 19m 26s ‏ 20″ 43′ ‎−07° 19.9 M3 c >0.01596 12.92648 0.07295 0.15926 2007
گلیز ۵۸۱ Libra 15h 19m 26s ‏ 20″ 43′ ‎−07° 19.9 M3 d >0.02455 83.22730 0.2525 0.12118 2007
ذیخ Draco 15h 24m 55s ‏ 57″ 57′ ‎+58° 102.7 K2III b >8.82 511.098 1.275 0.7124 2001
کاپا تاج شمالی تاج شمالی 15h 51m 13s ‏ 26″ 39′ ‎+35° 101.5 K1IVa b >1.8 1191 2.68 0.19 2007
اچ‌دی ۳۳۰۰۷۵ Norma 15h 49m 37s ‏ 48″ 57′ ‎−49° 163.7 G5 b >0.76 3.369 0.043 0 2003
اچ‌دی ۱۴۱۹۳۷ Libra 15h 52m 17s ‏ 09″ 26′ ‎−18° 109.1 G2/G3V b >9.7 653.22 1.52 0.41 2002
اچ‌دی ۱۴۲۴۱۵ Norma 15h 57m 40s ‏ 00″ 12′ ‎−60° 111.5 G1V b >1.62 386.3 1.05 0.5 2003
رو تاج شمالی تاج شمالی 16h 01m 03s ‏ 51″ 18′ ‎+33° 56.81 G0V or G2V b >1.093 39.8449 0.229 0.057 1997
HD 142022 A هشتک (صورت فلکی) 16h 10m 15s ‏ 53″ 13′ ‎−84° 117 K0V b >4.4 1923 2.8 0.57 2005
۱۴ هرکول Hercules 16h 10m 23s ‏ 18″ 49′ ‎+43° 59 K0V b >4.64 1773.4 2.77 0.369 1998
۱۴ هرکول Hercules 16h 10m 23s ‏ 18″ 49′ ‎+43° 59 K0V c >2.1 6906 6.9 0 2005
PSR B1620−26 کژدم (صورت فلکی) 16h 23m 38s ‏ 53″ 31′ ‎−26° 12,400 pulsar
+ DB
b 2.5 ~36500 23 low 1993
اچ‌دی ۱۴۷۵۱۳ کژدم (صورت فلکی) 16h 24m 01s ‏ 34″ 11′ ‎−39° 41.96 G3/G5V b >1.21 528.4 1.32 0.26 2002
اچ‌دی ۱۵۰۷۰۶ خرس کوچک 16h 31m 17s ‏ 23″ 47′ ‎+79° 88.76 G0 b >1.0 264 0.82 0.38 2002
اچ‌دی ۱۴۹۱۴۳ مارافسای 16h 32m 51s ‏ 05″ 05′ ‎+02° 206 G0IV b >1.33 4.072 0.053 0.016 2005
اچ‌دی ۱۵۴۳۴۵ Hercules 17h 02m 36s ‏ 55″ 04′ ‎+47° 58.91 G8V b >0.963 3322 4.18 0.036 2006
اچ‌دی ۱۵۵۳۵۸ Hercules 17h 09m 35s ‏ 21″ 21′ ‎+33° 141.5 G0 b >0.89 195 0.628 0.112 2007
اچ‌دی ۱۵۵۳۵۸ Hercules 17h 09m 35s ‏ 21″ 21′ ‎+33° 141.5 G0 c >0.504 530.3 1.224 0.176 2007
HD 154672 Ara 17h 10m 05s ‏ 57″ 26′ ‎−56° 215 G3IV b >4.96 163.94 0.597 0.61 2008
اچ‌دی ۱۵۴۸۵۷ Ara 17h 11m 15s ‏ 50″ 40′ ‎−56° 223 G5V b >1.8 409 1.2 0.47 2004
اچ‌دی ۱۵۶۸۴۶ مارافسای 17h 20m 34s ‏ 01″ 20′ ‎−19° 160 G0V b >10.45 359.51 0.99 0.8472 2007
گلیز ۶۷۴ Ara 17h 28m 40s ‏ 43″ 53′ ‎−46° 14.8 M2.5 b >0.037 4.6938 0.039 0.2 2007
اچ‌دی ۱۵۹۸۶۸ کژدم (صورت فلکی) 17h 38m 60s ‏ 44″ 08′ ‎−43° 172 G5V b >1.7 986 2 0.69 2007
مو آتش‌دان Ara 17h 44m 08s ‏ 02″ 50′ ‎−51° 49.8 G3IV–V c >0.03321 9.6386 0.09094 0.172 2004
مو آتش‌دان Ara 17h 44m 08s ‏ 02″ 50′ ‎−51° 49.8 G3IV–V d >0.5219 310.55 0.9210 0.0666 2006
مو آتش‌دان Ara 17h 44m 08s ‏ 02″ 50′ ‎−51° 49.8 G3IV–V b >1.676 643.25 1.497 0.128 2000
مو آتش‌دان Ara 17h 44m 08s ‏ 02″ 50′ ‎−51° 49.8 G3IV–V e >1.814 4205.8 5.235 0.0985 2002
اوجی‌ال‌ای-۲۰۰۵-بی‌ال‌جی-۳۹۰ال کژدم (صورت فلکی) 17h 54m 19s ‏ 38″ 22′ ‎−30° 21500 M? b 0.018 3500 2.6 2006
اچ‌دی ۱۶۴۹۲۲ Hercules 18h 02m 30s ‏ 46″ 18′ ‎+26° 71.5 K0V b >0.36 1155 2.11 0.05 2006
اوجی‌ال‌ای-۲۰۰۵-بی‌ال‌جی-۱۶۹ال Sagittarius 18h 06m 05s ‏ 57″ 43′ ‎−30° 8800 M? b 0.041 3300 2.7 2006
ام‌اوای-۲۰۰۷-بی‌ال‌جی-۱۹۲ال Sagittarius 18h 08m 04s ‏ 00″ 09′ ‎–27° 3000 b 0.01 0.62 2008
اچ‌دی ۱۶۷۰۴۲ Draco 18h 10m 31s ‏ 11″ 17′ ‎+54° 163 K1III b >1.6 416.1 1.3 0.03 2007
اچ‌دی ۱۶۸۴۴۳ مار (صورت فلکی) 18h 20m 04s ‏ 34″ 35′ ‎−09° 123.5 G5 b >7.2 58.116 0.29 0.529 1998
اچ‌دی ۱۶۸۷۴۶ مار (صورت فلکی) 18h 21m 49s ‏ 21″ 55′ ‎−11° 140.6 G5 b >0.23 6.403 0.065 0.081 2000
اچ‌دی ۱۶۹۸۳۰ Sagittarius 18h 27m 49s ‏ 00″ 49′ ‎−29° 118.46 F9V b >2.88 225.62 0.81 0.31 2000
اچ‌دی ۱۶۹۸۳۰ Sagittarius 18h 27m 49s ‏ 00″ 49′ ‎−29° 118.46 F9V c >4.04 1487 2.55 0.33 2003
اچ‌دی ۱۷۰۴۶۹ مارافسای 18h 29m 11s ‏ 44″ 41′ ‎+11° 212 G5IV b >0.67 1143 2.07 0.36 2007
اچ‌دی ۱۷۱۰۲۸ مارافسای 18h 32m 15s ‏ 45″ 56′ ‎+06° 293.5 G0 b >1.83 538 1.29 0.61 2007
اچ‌دی ۱۷۵۵۴۱ مار (صورت فلکی) 18h 55m 41s ‏ 55″ 15′ ‎+04° 418 G8IV b >0.61 297.3 1.03 0.33 2007
اچ‌دی ۱۷۷۸۳۰ شلیاق 19h 05m 20s ‏ 14″ 55′ ‎+25° 192.54 K0 b >1.43 407.88 1.22 0.041 1999
اچ‌دی ۱۷۷۸۳۰ شلیاق 19h 05m 20s ‏ 14″ 55′ ‎+25° 192.54 K0 c >0.186 111.19 0.514 0.40 2007
HD 178911 B شلیاق 19h 09m 03s ‏ 59″ 35′ ‎+34° 152.4 G5 b >6.292 71.487 0.32 0.1243 2001
اچ‌دی ۱۷۹۹۴۹ کمان 19h 15m 33s ‏ 45″ 10′ ‎−24° 88.18 F8V b >0.916 3.092514 0.0443 0.022 2000
اچ‌دی ۱۸۱۴۳۳ Pavo 19h 25m 10s ‏ 08″ 28′ ‎–66° 85.3 K5V b >0.0238 9.37 ~0.1014 ~0.0588 2008
اچ‌دی ۱۸۱۴۳۳ Pavo 19h 25m 10s ‏ 08″ 28′ ‎–66° 85.3 K5V c >0.72 1024 ~2.3125 ~0.2417 2008
اچ‌دی ۱۸۳۲۶۳ Aquila 19h 28m 24s ‏ 28″ 21′ ‎+08° 173 G2IV b >3.69 634.23 1.52 0.38 2004
اچ‌دی ۲۳۱۷۰۱ پیکان (صورت فلکی) 19h 32m 04s ‏ 27″ 28′ ‎+16° 354 F8V b >1.08 142 0.55 0.19 2007
اچ‌دی ۱۸۵۲۶۹ ماکیان 19h 37m 12s ‏ 00″ 30′ ‎+28° 153 G0IV b >0.94 6.838 0.077 0.3 2006
16 Cygni B ماکیان 19h 41m 51s ‏ 03″ 31′ ‎+50° 70.5 G2.5V b >1.68 798.5 1.681 0.681 1996
اچ‌دی ۱۸۷۱۲۳ ماکیان 19h 46m 57s ‏ 15″ 25′ ‎+34° 156.28 G5 b >0.52 3.097 0.0426 0.035 1998
اچ‌دی ۱۸۷۱۲۳ ماکیان 19h 46m 57s ‏ 15″ 25′ ‎+34° 156.28 G5 c >1.95 3700 4.80 0.249 1998
اچ‌دی ۱۸۷۰۸۵ کمان 19h 49m 33s ‏ 50″ 46′ ‎−37° 147 G0V b >0.75 986 2.05 0.47 2006
اچ‌دی ۱۸۸۰۱۵ روباهک 19h 52m 04s ‏ 01″ 06′ ‎+28° 171.66 G5IV b >1.50 461.2 1.1203 0.137 2005
کسی عقاب Aquila 19h 54m 15s ‏ 41″ 27′ ‎+08° 204.5 G9IIIb b >2.8 136.75 0.68 0 2008
اچ‌دی ۱۹۰۲۲۸ روباهک 20h 03m 00s ‏ 24″ 18′ ‎+28° 215.7 G5IV b >4.99 1127 2.31 0.43 2002
Gliese 777 A ماکیان 20h 03m 37s ‏ 48″ 53′ ‎+29° 51.81 G6IV c >0.057 17.1 0.128 0.01 2005
Gliese 777 A ماکیان 20h 03m 37s ‏ 48″ 53′ ‎+29° 51.81 G6IV b >1.502 2891 3.92 0.36 2002
اچ‌دی ۱۹۰۶۴۷ کمان 20h 07m 20s ‏ 19″ 32′ ‎−35° 177 G5V b >1.9 1038.1 2.07 0.18 2007
اچ‌دی ۱۹۲۲۶۳ Aquila 20h 13m 59s ‏ 00″ 52′ ‎−00° 64.85 K2V b >0.72 24.348 0.15 0 1999
اچ‌دی ۱۹۲۶۹۹ Aquila 20h 16m 06s ‏ 05″ 34′ ‎+04° 210 G8IV b >2.5 351.5 1.16 0.149 2007
HD 195019 A دلفین (صورت فلکی) 20h 28m 17s ‏ 12″ 46′ ‎+18° 65 G3IV–V b >3.43 18.3 0.14 0.05 1998
اچ‌دی ۱۹۶۰۵۰ طاوس 20h 37m 51s ‏ 04″ 38′ ‎−60° 153 G3V b >3 1289 2.5 0.28 2002
HD 196885 A دلفین 20h 39m 51s ‏ 58″ 14′ ‎+11° 107.63 F8IV b >2.96 1349 2.30 0.462 2005
۱۸ دلفین دلفین 20h 58m 26s ‏ 21″ 50′ ‎+10° 238.4 G6III b >10.3 993.3 2.6 0.08 2008
اچ‌دی ۲۰۲۲۰۶ بزغاله (صورت فلکی) 21h 14m 57s ‏ 21″ 47′ ‎−20° 151.14 G6V c >2.44 1383.4 2.55 0.267 2004
گلیز ۸۳۲ هندی 21h 33m 34s ‏ 32″ 00′ ‎−49° 16.10 M1.5 b >0.64 3416 3.4 0.12 2008
اچ‌دی ۲۰۵۷۳۹ ماهی جنوبی (صورت فلکی) 21h 38m 08s ‏ 15″ 44′ ‎−31° 295 F7V b >1.37 279.8 0.896 0.27 2008
اچ‌دی ۲۰۸۴۸۷ Grus 21h 57m 19s ‏ 49″ 45′ ‎−37° 144.4 G2V b >0.41 129.8 0.51 0.20 2004
اچ‌دی ۲۰۸۴۸۷ Grus 21h 57m 19s ‏ 49″ 45′ ‎−37° 144.4 G2V c >0.45 909 1.87 0.37 2005
وی۳۹۱ پگاسوس Pegasus 22h 04m 12s ‏ 08″ 25′ ‎+26° 4570 sdB b >3.2 1140 1.7 0 2007
اچ‌دی ۲۱۰۲۷۷ Aquarius 22h 09m 29s ‏ 32″ 32′ ‎−07° 69.41 G0 b >1.29 442.19 1.138 0.476 1998
گلیز ۸۴۹ Aquarius 22h 09m 40s ‏ 27″ 38′ ‎−04° 28.7 M3.5 b >0.82 1890 2.35 0.06 2006
اچ‌دی ۲۱۰۷۰۲ برساووش 22h 11m 51s ‏ 02″ 02′ ‎+16° 183 K1III b >2 341.1 1.17 0.152 2007
اچ‌دی ۲۱۲۳۰۱ هشتک 22h 27m 30s ‏ 04″ 43′ ‎−77° 172 F8V b >0.45 2.457 0.036 0 2005
اچ‌دی ۲۱۳۲۴۰ Grus 22h 31m 00s ‏ 59″ 25′ ‎−49° 133 G4IV b >4.5 951 2.03 0.45 2001
گلیز ۸۷۶ Aquarius 22h 53m 13s ‏ 13″ 15′ ‎−14° 15.3 M4V d >0.0185 1.937760 0.0208 0 2005
گلیز ۸۷۶ Aquarius 22h 53m 13s ‏ 13″ 15′ ‎−14° 15.3 M4V c >0.619 30.340 0.1303 0.2243 2001
Tau1 Gruis Grus 22h 53m 38s ‏ 54″ 35′ ‎−48° 108.58 G0V b >1.26 1311 2.561 0.0703 2002
رو هندی Indus 22h 54m 39s ‏ 25″ 04′ ‎−70° 86.43 G2.5IV b >2.26 1353 2.536 0.319 2002
اچ‌دی ۲۱۶۷۷۰ ماهی جنوبی (صورت فلکی) 22h 55m 53s ‏ 31″ 39′ ‎−26° 123.5 K1V b >0.65 118.45 0.46 0.37 2003
۵۱ پگاسوس Pegasus 22h 57m 27s ‏ 07″ 46′ ‎+20° 50.1 G2V b >0.472 4.230785 0.0527 0.013 1995
اچ‌دی ۲۱۷۱۰۷ Pisces 22h 58m 15s ‏ 42″ 23′ ‎−02° 64.3 G8IV b >1.37 7.1269 0.074 0.13 1998
اچ‌دی ۲۱۷۱۰۷ Pisces 22h 58m 15s ‏ 42″ 23′ ‎−02° 64.3 G8IV c >2.5 3352 4.41 0.537 1998
Psi1 Aquarii Aquarius 23h 15m 53s ‏ 15″ 05′ ‎−09° 148 K0III b >2.942 181.84 0.324 0.003 2003
اچ‌دی ۲۱۹۸۲۸ برساووش 23h 18m 47s ‏ 45″ 38′ ‎+18° 265 G0IV b >0.066 3.8335 0.052 0 2007
۱۴ زن برزنجیر زن برزنجیر 23h 31m 17s ‏ 10″ 14′ ‎+39° 249 K0III b >4.8 185.84 0.83 0 2008
اچ‌دی ۲۲۱۲۸۷ توکان 23h 31m 20s ‏ 35″ 12′ ‎−58° 173 F7V b >3.09 456.1 1.25 0.08 2007
Gamma Cephei A Cepheus 23h 39m 20s ‏ 56″ 37′ ‎+77° 45 K2V b >1.59 902.96 2.044 0.115 1988
اچ‌دی ۲۲۲۵۸۲ Aquarius 23h 41m 51s ‏ 08″ 59′ ‎−05° 137 G5 b >5.4 572 1.35 0.76 1999
اچ‌دی ۲۲۴۶۹۳ قیطس 23h 59m 54s ‏ 41″ 25′ ‎−22° 307 G2IV b >0.71 26.73 0.233 0.05 2006

منابعویرایش

  • G. Takeda, E. B. Ford, A. Sills, F. A. Rasio, D. A. Fischer, J. A. Valenti (2006), "Structure and Evolution of Nearby Stars with Planets II. Physical Properties of ~ 1000 Cool Stars from the SPOCS Catalog", California & Carnegie Planet Search Retrieved on 2006-10-13.

پیوند به بیرونویرایش

جستارهای وابستهویرایش