ویکی‌پدیا:ویکی‌عشق

برداشتی از مفهوم انتزاعی ویکی‌عشق

عشق بورزید نه جنگ.

ویکی‌عشق لفظی است که به روح کلی همکاری و درک متقابل بین کاربران ویکی اشاره می‌کند.

جستارهای وابسته ویرایش