۲۱۳ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۱۲ و قبل از ۲۱۴ قرار دارد.

→ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ←
اصلیدوصدسیزده
ترتیبیدویست و سیزدهمین
تجزیه۳*۷۱
مقسوم‌علیه‌ها۱،۳،۷۱،۲۱۳
یونانی
ΣΙΓ´
رومی
CCXIII
پایه ۲۱۱۰۱۰۱۰۱۲
پایه ۳۲۱۲۲۰۳
پایه ۴۳۱۱۱۴
پایه ۵۱۳۲۳۵
پایه ۶۵۵۳۶
پایه ۸۳۲۵۸
پایه ۱۲۱۵۹۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰AD۲۰
پایه ۳۶۵X۳۶
فارسی۲۱۳

منابعویرایش