۲۱۲ یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۱۱ و قبل از ۲۱۳ قرار دارد.

→ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ←
اصلیدوصددوازده
ترتیبیدویست و دوازدهمین
تجزیه۲۲ × ۵۳
یونانی
ΣΙΒ´
رومی
CCXII
پایه ۲۱۱۰۱۰۱۰۰۲
پایه ۳۲۱۲۱۲۳
پایه ۴۳۱۱۰۴
پایه ۵۱۳۲۲۵
پایه ۶۵۵۲۶
پایه ۸۳۲۴۸
پایه ۱۲۱۵۸۱۲
پایه ۱۶۱۶
پایه ۲۰AC۲۰
پایه ۳۶۵W۳۶
فارسی۲۱۲

کاربردها ویرایش

در ریاضیات ویرایش

در موارد دیگر ویرایش

منابع ویرایش