۲۲۰ (عدد)یک عدد طبیعی است که بعد از ۲۱۹ و قبل از ۲۲۱ قرار دارد.

→ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ←
اصلیدوصدبیست
ترتیبیدویست و بیستمین
تجزیه۲۲ × ۵ × ۱۱
یونانی
ΣΚ´
رومی
CCXX
پایه ۲۱۱۰۱۱۱۰۰۲
پایه ۳۲۲۰۱۱۳
پایه ۴۳۱۳۰۴
پایه ۵۱۳۴۰۵
پایه ۶۱۰۰۴۶
پایه ۸۳۳۴۸
پایه ۱۲۱۶۴۱۲
پایه ۱۶DC۱۶
پایه ۲۰۲۰
پایه ۳۶۶۴۳۶
فارسی۲۲۰